Stadsvernieuwingsprojecten

Een stad blijft groeien, Ninove blijft voortdurend in beweging, er is constant vraag naar een kwalitatieve leefmilieu binnen de continue groeiende, dichtbevolkte stad. Binnen de gegeven ruimte en (historische) stadsweefsel moet het stadsbestuur opzoek gaan naar een antwoord, naar een kwalitatieve invulling waarbij leefbaarheid, duurzaamheid, …centraal staan. Stadsontwikkelingen (stadsvernieuwingsprojecten) en beleid spelen hierbij een belangrijke rol.

Deze stadsvernieuwingsprojecten kunnen zich in verschillende documenten/tools vertalen:

  • Een visie beschrijft de kijk op de toekomstige stad
  • Een Masterplan is een globale visie op een groot gebied of wijk in de stad. Het plan geeft een beeld van hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het brengt troeven en noden in kaart, maakt keuzes en geeft mogelijkheden aan. Het is een soort ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en aangeeft hoe die grote lijnen achteraf uitgewerkt kunnen worden.
  • Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of bestemmingsplan zorgt voor de verfijning op perceelsniveau. Ze geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden en ze worden gebruikt als afwegingskader bij het behandelen van stedenbouwkundige vergunningen. Het geeft een verordenende waarde.