Burchtdamsite

Masterplan voor de Burchtdamsite  

Een ontwerpteam werkte samen met de stad een toekomstvisie uit voor de Burchtdamsite. Er komt plaats voor een landschapspark, veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers , en toegangspoorten die de site toegankelijk maken. 


Situering van het plangebied 

Het gaat om het braakliggend gebied aan de rechteroever en de stedelijke rand, gelegen tussen de Brusselsesteenweg, Burchtdam, Brusselstraat en de Koning Boudewijnlaan.  

Afbakening masterplan Burchtdam

Afbakening van het projectgebied masterplan op een luchtfoto van Ninove

Wat is de visie? 

Deze visie moet uitgaan van nieuw te creëren stadspoorten of wijkverbindingsplekken die toegang bieden/geven tot het binnengebied, het toekomstige landschapspark. In een interview met de planoloog van de stad, Catherine Van de Velde, vertelt zij meer over de wat en waarom van dit masterplan.  

Na het beëindigen van het Masterplan begin 2022 zal de stad overgaan tot een opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Synthese beeld langer termijn visie

Synthese beeld masterplan Burchtdam op lange termijn 

De Burchtdamse meersen

Het binnengebied van de Burchtdamsite wordt omgevormd tot een landschaps-en waterbufferend park, de Burchtdamse meersen. Dit projectgebied is ongeveer 13 ha en alle gronden zijn in eigendom van de stad.

De stad ontvangt voor dit project een subsidie van 250.000 euro in het kader van Blue Deal – Natte Natuur. Blue Deal (je vindt meer info hierover op de website van de provincie) is een project van de Vlaamse Milieumaatschappij om te strijden tegen waterschaarste en droogte, waarbij minder verharden en maximaal cde irculair watergebruik centraal staan. Intussen lopen er 70 acties in Vlaanderen, waarvan het omvormen van het landschapspark Burchtdam tot een blauwgroen netwerk, er één van is.

De opwarming van de aarde spaart uiteraard ook Ninove niet. Recente overstromingen pleiten voor de terugkeer van een natuurlijke waterbuffer in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum en steeds warmere zomers eisen de aanwezigheid van koele plekken in de stad. Het binnen gebied van de Burchtdamsite heeft alles in zich om dit op natuurlijke wijze te realiseren. Eind 2023 hebben we dit gebied omgedoopt tot de Burchtdamse meersen, een landschapspark dat de belangrijke rol heeft om de wateroverlast in Ninove tegen te gaan en te zorgen voor een toegankelijke, natuurlijke long die een verkoelende functie heeft voor de stad.

Maar we doen meer. Dit mooie stukje natuur is te waardevol om het ‘dicht’ te houden. De stad kiest ervoor om deze Burchtdamse meersen verschillende functies mee te geven. Bedoeling is dat zachte mobiliteit, spelen, rust en ontmoeten, hand in hand gaan en van de Burchtdamse meersen het mooiste belevingspark van Vlaanderen maakt. De belangrijkste functie blijft water bufferen en zuiveren. Dat gebeurt in het midden van het gebied. Rondom dit waterpark zal veel variatie aan groen zorgen voor verkoeling, recreatie en ontmoeten. Deze groene rand willen we inrichten als beleefgroen met onder meer een boomgaard, een bos, speelzone, bankjes… Om dit beleefgroen vorm te geven, loopt er een participatietraject. Je kan alles volgen op mijn.ninove.be

Meer details over de Burchtdamse meersen vind je in de conceptnota onderaan deze pagina. 

De wijkverbindingsplekken

Wijkverbindingsplekken vormen een belangrijk concept in het masterplan Burchtdam. Het toekomstige landschapspark Burchtdam is vandaag een groene, maar ontoegankelijke zone midden in het Ninoofse stedelijke weefsel. Het masterplan Burchtdam wil de zone integreren in de ruimere omgeving. Wijkverbindingsplekken vormen een belangrijke schakel om dit geïsoleerde stadsdeel toegankelijk en tastbaar te maken. De Moeremanssite, de Parklaan, de site op het kruispunt van de Brusselsesteenweg (Green Garden) en de Denderstraat, de middeleeuwse burcht zijn sites waarop deze toegangen worden gerealiseerd. 

Vanuit het landschapspark bekeken is de omringende bebouwingsrand vandaag echter weinig aantrekkelijk en zijn er geen toegangspoorten naar het toekomstige parkgebied aanwezig. Bijgevolg wil de stad met de wijkverbindingsplekken een kwalitatieve zachte verbinding creëren tussen de stedelijke omgeving en het landschapspark.

Een visuele weergave van hoe de wijkverbindingsplek (thv Parklaan/Burchtstraat) in de toekomst er kan uitzien. Dit is geen definitief ontwerp. 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Het RUP vormt de juridisch-planologische vertaalslag van het masterplan dat
is opgemaakt voor het gebied Burchtdam.

De afbakening van het ruimtelijk uitvoeringsplan wijkt af van het masterplan. Sinds 2018 werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan tedelijke wijk Burchtdam. Dit PRUP heeft de herbestemming van de inmiddels uitgedoofde industiële site 'Fabelta' tot doel. Opdat beide planprocessen niet zouden interfereren, is ervoor gekozen de oosterlijke grens van voorliggend gemeentelijk RUP te laten samenvallen met de oostzijde van de aldaar aanwezige voetbalzone met zuidwaarts gelegen bebouwingscluster. Ook de zone van de stedelijke technische dienst en de aanpalende zone voor bedrijvigheid ter hoogte van de Désiré De Bodtkaai wordt mee opgenomen in de contour van voorliggend RUP. 

Verder ziet de stad de opportuniteit om met dit RUP voor de aanliggende
wegen de van toepassing zijnde rooilijnplannen te actualiseren.

Afbakening plangebied RUP

Afbakening plangebied RUP 

Timing 

 • Masterplan Burchtdam werd goedgekeurd in maart 2022. 
 • Het landschapspark Burchtdam: 

  Oktober 2022 voorontwerp
  Eind 2023 definitief ontwerp 

 • RUP Burchtdam 2022- 2024
  Start- en procesnota - goedgekeurd op 11 septemeber 2023 
  Adviesronde op startnota - 2 oktober t.e.m. 30 november 2023 
  Participatie infomarkt - 3 oktober 2023 

Meer info 

Dienst Ruimtelijke ordening - planning, ruimtelijke.ordening@ninove.be , 054 50 50 50 

Ontwerp Masterplan Burchtdam, deel 1  - Ontwerp Masterplan Burchtdam, deel 2  Ontwerp Masterplan Burchtdam, deel 3 

Dienst Leefmilieu, leefmilieu@ninove.be, 054 50 50 50 

Conceptnota landschapspark, Burchtdamse meersen 


Contact informatie