Project windenergie Ninove-Zuid

Vier windturbines op stedelijke grond. Een jaarlijkse vergoeding van 35.000 euro voor de stad en voor een klimaat- en omgevingsfonds. Genoeg groene lokale elektriciteit voor 66 procent van de Ninoofse huishoudens. Een daling van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 15.000 ton, niet minder dan 8,5% van de totale uitstoot. De Ninoofse ambities inzake klimaat zijn groot!

De plannen van het Ninoofse stadsbestuur om de komst van windturbines mogelijk te maken op gronden van de stad krijgen meer vorm. Na een zorgvuldige afweging van de voorstellen koos de stad voor burgercoöperaties Ecopower en Denderstroom om het project op te starten. De stad slaat daarmee twee vliegen in één klap: het bestuur maakt niet alleen zijn ambities rond klimaat hard, maar zorgt er ook voor dat de opbrengst van de turbines zowel de stad als haar inwoners ten goede komt.

Door zelf initiatief te nemen en de gronden van de stad in een openbare aanbesteding uit te geven, kan Ninove een aantal eisen opleggen aan de energieproducenten die de windmolens beheren. Zo vloeit de meerwaarde van de windmolens terug naar de stad, de inwoners én de onmiddellijke omwonenden.

Eind april 2021 selecteerde de stad, na advies van een beoordelingscommissie, de coöperaties Ecopower en Denderstroom om verder een project voor de bouw van 4 windturbines ten zuiden van het stadscentrum uit te werken.

Ten vroegste eind 2024 zullen de windturbines operationeel zijn. Uiteraard zullen de bedrijven bij de verdere uitwerking en de vergunningsaanvraag rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen voor geluid en slagschaduw. Eind 2021 is de provincie Oost-Vlaanderen gestart met de opmaak van een planproces "Dender Wind". Doel is om in de Denderregio PRUP's op te maken om de windontwikkeling te optimaliseren en/of mogelijk te maken.

Inkomsten ten goede van de Ninoofse belastingbetaler

Het voorstel dat de stad ontving betreft in totaal vier windturbines, die ten zuiden van de stad - ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg - ingeplant kunnen worden. In de meeste gevallen is het dan de eigenaar van het perceel waarop de turbine gebouwd wordt die de inkomsten krijgt, maar hier komen die inkomsten de Ninoofse belastingbetaler ten goede. Het voorstel voorziet per turbine in een jaarlijkse vergoeding voor de stad van 25.000 euro, maar daarbovenop storten Ecopower en Denderstroom samen 5.000 euro per turbine in een op te richten klimaatfonds en 5.000 euro in een omgevingsfonds dat heel gericht de woon- en levenskwaliteit in de nabijheid van de turbines ten goede moet komen. Tot slot wil Ecopower in samenwerking met Denderstroom bijkomend 300.000 euro investeren in projecten rond duurzame energie op ons grondgebied.

Grote stap inzake klimaatambities

Naast de financiële voordelen is vooral de grote stap inzake de klimaatambities belangrijk. Het project kan instaan voor het verbruik van 66% van de Ninoofse huishoudens of 22% van het totale elektriciteitsverbruik in Ninove. Dat zijn natuurlijk aanzienlijke cijfers waarmee je een reuzenstap vooruitzet om de klimaatdoelstellingen te halen.
Ninove zet zich daarmee aan de kop van het peloton in de strijd tegen de klimaatverandering. In het jongste klimaatrapport van de stad bleek al dat Ninove de nodige inhaalbeweging heeft ingezet en veel beter scoort dan het Vlaams gemiddelde. 

Timing en draagvlak

Vóór de windturbines er komen, staat er uiteraard nog een hele procedure te wachten. Bij de aanvraag moeten heel wat adviezen ingewonnen worden en het project moet aan alle wettelijke normen voldoen. De stad wil als betrokken partij een voorbeeldfunctie vervullen in het begeleiden van de procedure. Dat geldt ook voor de inspraakprocedure, waar we veel verder willen gaan dan het klassieke openbaar onderzoek. De stad wordt hierin bijgestaan door de provincie Oost-Vlaanderen die in het verleden al veel ervaring opdeed bij de begeleiding van dergelijke windprojecten.

De indieners van het projectvoorstel hebben alle belang bij een groot draagvlak bij de omwonenden. Denderstroom en Ecopower staan klaar om in overleg te gaan met de omwonenden en willen eventuele bekommernissen uitklaren en tegemoetkomen aan de bezorgdheden. Het is belangrijk dat de omwonenden en bij uitbreiding alle Ninovieters zich mede-eigenaar voelen van de turbines.

Financiering door burgerparticipatie

Het stadsbestuur had als voorwaarde gesteld dat de financiering van de windturbines voor de volle 100% door burgerparticipatie zou gebeuren. Alle Ninovieters kunnen via coöperatieve aandelen van Denderstroom of Ecopower zelf eigenaar worden van de windturbines en vervolgens hun eigen windstroom thuis afnemen. Als de winst het toelaat, keren de coöperaties een dividend uit. Met de realisatie van de windturbines willen we samen als energiegemeenschap windenergie oogsten voor eigen gebruik. De meerwaarde – financieel, ecologisch én maatschappelijk - blijft lokaal in Ninove. Op die manier kan iedereen deelnemen aan de lokale hernieuwbare energietransitie.

Energie-armoede aanpakken

In het project zit ook een kans om energie-armoede tegen te gaan. Veel van de huidige klimaatmaatregelen, zoals groepsaankopen voor zonnepanelen, gaan voorbij aan kansarmen. In dit project zit een unieke kans om via de middelen die ter beschikking komen ook de energie-armoede aan te pakken en mensen met weinig budget toch te helpen besparen op de energiefactuur. Daar wil het stadsbestuur zeker op inzetten.

Meer info?


Contact informatie