Vrijwilligers

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe vrijwilligerwet (wet van 3 juli 2005) van kracht. Hierin worden alle belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk geregeld.

Wie?

Als vereniging werk je vaak met vrijwilligers. Heb je vrijwilligers te kort, ga dan zeker een kijkje nemen op de website van vrijwilligerswerk of vrijwilligersjob.

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?

In principe mag iedereen vanaf vijftien jaar vrijwilligerswerk doen. Om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen, hebben sommige mensen wel een voorafgaande toelating nodig.

 • Werklozen: kunnen met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk doen. Zij moeten dit wel melden aan de RVA.
 • Bruggepensioneerden: zij kunnen onder dezelfde voorwaarden vrijwilligerswerk verrichten als werklozen.
 • Arbeidsongeschikten of mindervaliden: hebben toestemming nodig van de bevoegde adviserend geneesheer
 • Personen met vreemde nationaliteit: momenteel mogen enkel vreemdelingen van binnen de Europese Unie vrijwilligerswerk doen
 • Leefloongerechtigden: moeten hun dossierbeheerder op de hoogte brengen

Informatieplicht

Organisaties moeten vrijwilligers correct inlichten over de mogelijke gevolgen van hun vrijwilligerswerk.  Je bent dan ook verplicht over volgende elementen te informeren:

 • sociale doelstelling en juridisch statuut van de organisatie
 • de naam van de verantwoordelijken
 • voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeel in dienst of feitelijke verenigingen die afhangen van koepels met rechtpersoonlijkheid of met personeel in dienst: bewijs nodige verzekeringscontracten burgelijke aansprakelijkheid
 • vrijwilligers zijn aansprakelijk naar gemeen recht. Dit wil zeggen dat vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Zij zullen dus een beroep moeten doen op hun persoonlijke verzekeringspolis.
 • aanduiding andere risico's die verzekerd zijn
 • onkostenvergoeding. Dit kan een forfaitaire kostenvergoeding zijn waarbij je je kosten niet hoeft te bewijzen of een reële kostenvergoeding waarbij enkel de bewezen kosten worden terugbetaald. Meer info vind je op website van vrijwilligerswetgeving 
 • discretieplicht van de vrijwilliger. Dit betekent dat je als vrijwilliger discreet moet omgaan met de gevoelige informatie met betrekking tot personen die je in het kader van het vrijwilligerswerk verneemt.

De organisatie kiest zelf hoe je informatie meedeelt: brief, website of een informatienota. Maar je moet wel kunnen bewijzen dat de vrijwilligers de informatie ontvangen hebben.

Er wordt aangeraden een vrijwilligerscontract op te maken.

Verzekering vrijwilligers voor organisaties

Sinds 1 juli 2007 biedt de provincie Oost-Vlaanderen een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk aan. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand voor maximum 100 vrijwilligersdagen.

Eén vrijwilligersdag betekent een verzekering van één vrijwilliger voor één dag. Deze verzekering kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers. Het vervangt dus de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers van gekende organisaties niet! Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale

Stap 1: aanvraag

 • neem contact op met de dienst cultuur om een aanvraag in te dienen of bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de dienst cultuur
 • op basis van de verstrekte gegevens beslist de provincie of jouw organisatie al dan niet in aanmerking komt voor een vrijwilligersverzekering. Organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteiten bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven. Hou er rekening mee dat er tussen het tijdstip van de aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie wordt meegedeeld zes weken kunnen liggen.

Stap 2: aangeven

 • geef het aantal dagen per activiteit aan bij de verzekeringsmaatschappij via het toetredingsformulier dat je bij de antwoordbrief van de provincie kreeg. De goedgekeurde 100 dagen hoeven niet in één keer opgenomen te worden. Je mag deze dagen spreiden over het gehele jaar.

Meer info op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk?

Surf dan naar de website van vrijwiligerswerk.be. Hier vind je alle informatie die nuttig is voor vrijwilligers en verenigingen!

Voor informatie over rechten, plichten, verzekeringen en kostenvergoedingen kan je terecht op vrijwilligerswetgeving.be.


Contact informatie