Verblijfskaart

Maak een afspraak

Iedere vreemdeling, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die ingeschreven is in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Deze geldige verblijfsvergunning noemt men een elektronische vreemdelingenkaart.

De kaart heeft de grootte van een bankkaart en heeft een chip waarop de persoonsgegevens verwerkt zijn. Het adres is digitaal leesbaar op de chip. Op de kaart zijn ook digitale certificaten van je elektronische handtekening voorzien, waardoor je je elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties zoals internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder documenten.

Welke types van verblijfskaarten zijn er?

 • A-kaart = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - beperkt verblijf
 • B-kaart = Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - onbeperkt verblijf
 • K-kaart = Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling met (duurzaam) verblijf
 • L-kaart = Verblijfskaart voor EU-langdurig ingezetene
 • EU-kaart = Verklaring van inschrijving van een Europese onderdaan met een verblijf van meer dan drie maanden
 • EU+kaart = Document ter staving van duurzaam verblijf van een Europese onderdaan
 • F-kaart = Verblijfskaart voor een derdelands familielid van een burger van de Unie - procedure gezinshereniging
 • F+kaart = Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • H-kaart = Europese blauwe kaart
 • M-kaart = Verblijfskaart voor Britse onderdanen
 • N-kaart = Verblijfskaart voor familieleden van een Britse onderdaan

Voorwaarden

Er bestaan verschillende verblijfsvergunningen, Welke kaart je krijgt en hoelang deze geldig is, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

 

Procedure

De procedure tot het bekomen van een verblijfsvergunning is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van het verblijf.

Als je al een elektronische vreemdelingenkaart hebt, krijg je voor de hernieuwing van je kaart een uitnodiging (met uitzondering voor A-kaart). Met deze uitnodiging kom je naar de dienst burgerzaken (loket 3 - vreemdelingen). Een drietal weken na de aanvraag, ontvang je een omslag met een PIN- en PUKcode. Dit is de uitnodiging om je eID af te halen en met je code de certificaten te activeren bij de dienst burgerzaken (loket 3 - vreemdelingen).

Bewaar de PIN- en PUKcode zorgvuldig!

Meebrengen

Bij de aanvraag van je eID:

 • 1 recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!
 • oude verblijfsvergunning of het attest van verlies of diefstal

Bij het afhalen van je eID:

 • PIN- en PUKcode
 • oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal

Bedrag

 • 23,50 euro voor een EU, EU+, F, F+ kaart
 • 24 euro voor een A, B, H, K, L, J, I kaart
 • 23,5 euro voor een M, N kaart
 • 67 euro voor een eerste aanvraag van een A-kaart in Ninove

(gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

PIN- en PUK-code

Met de eID kan je een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat je wel degelijk de persoon bent die je beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden, zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PINcode (Personal Identification Number).

Wat indien je de PINcode niet meer weet?

 • Je kreeg bij het activeren van je kaart de mogelijkheid je pincode te wijzigen naar een persoonlijke code. Het zou dus kunnen dat je de code wel kent. Dat kan altijd getest worden bij de dienst burgerzaken.
 • Als je de PUKcode nog wel hebt, maar de PINcode niet meer, kan aan de hand van de PUKcode een nieuwe PINcode worden aangevraagd. Dat is kosteloos en gebeurt bij de dienst burgerzaken.
 • Als je beide codes niet meer hebt, kan je nieuwe codes aanvragen bij de dienst burgerzaken, kostprijs 5 euro. Je wordt verwittigd zodra de nieuwe codes in ons bezit zijn. Dit duurt zo'n tweetal weken.

Is je identiteitsdocument verloren of gestolen?

Blokkeer je identiteitsdocument via DOC STOP!

Doc Stop helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen. Je moet dan ook zo snel mogelijk contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Het politiekantoor levert je een bewijs af van verlies of diefstal. Met dit document ga je naar de dienst burgerzaken om je nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Wat wanneer de chip defect is?

De kaart kan beschouwd worden als beschadigd wanneer haar functionaliteiten onbruikbaar zijn. Dit kan zijn omdat de burger ze niet met zorg behandeld heeft. In dat geval is de vervanging van de kaart voor rekening van de burger.

Wanneer de gemeente een fabricagefout aan de kaart vermoedt, wordt contact opgenomen met de Belpic-helpdesk van het Rijksregister. Als vastgesteld wordt dat de kaart defect is als gevolg van een duidelijke productiefout, zullen de kosten voor het hervervaardigen van deze kaart ten laste komen van het productiecentrum (en niet van de burger). Je moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Spoedprocedure

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruik maken van spoedprocedure.  De elektronische vreemdelingenkaart kan dan dag  +1 geleverd worden in het stadhuis. De kost hiervoor is 122 euro.  

Maak een afspraak

Contact