Verplichte participatie: wat het decreet oplegt

Het decreet Lokaal bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om zoveel mogelijk inwoners bij het beleid te betrekken. Een aantal participatievormen zijn daarin verplicht.

De meest gekende zijn:

 

Meldingen en Klachten

Het bestuur en de ambtenaren streven steeds naar een goede dienstverlening, klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers, ... Toch is het mogelijk dat je hierover niet tevreden bent en een melding of klacht wil uiten. Of misschien kan jij ons helpen door een suggestie te doen.

Hoe? Je vindt er hier alles over.

Verzoeken en voorstellen

Iedere inwoner heeft het recht verzoekschriften en/of voorstellen in te dienen bij de lokale overheid (OCMW en gemeente). Deze vorm van burgerparticipatie krijgt in het huidige decreet lokaal bestuur heel wat vrijheid. Lokale besturen leggen zelf hun procedure vast. Het huishoudelijk reglement voor gemeenteraad en OCMW-raad van Ninove, gestemd op 17 september 2020, bepaalt in hoofdstuk 13 en 14 de procedure. Hieronder vind je de vereenvoudigde versie.

Voorstellen

Wat?

Een voorstel is een schriftelijk gemotiveerde nota met een vraag of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en/of dienstverlening met de bedoeling deze vraag/vragen op de agenda van de gemeenteraad of OCMW-raad te agenderen.

Wie?

Iedere burger van Ninove kan een voorstel indienen

Hoe aanvragen?

Via het aanvraagformulier dat je aangetekend opstuurt naar de stad of het OCMW.

Voorwaarden?

 • Het voorstel moet gesteund zijn door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (voor 2023 zijn dit 331 handtekeningen).
 • Het voorstel moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van alle ondertekenaars
 • Het voorstel moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeente- of OCMW-raad ingediend zijn om in de eerstvolgende raad te kunnen worden behandeld. Anders wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
 • Bij het formulier mogen eventueel alle nuttige stukken die de gemeente- of OCMW-raad kunnen voorlichten bijgevoegd worden.

Afhandeling?

De stad of OCMW controleert de handtekeningen en ontvankelijkheid van het voorstel. Als inhoud, handtekeningen en timing in orde zijn, komt het voorstel op de volgende gemeente- of OCMW-raad.

De indiener wordt op de raad uitgenodigd en krijgt een spreektijd van vijftien minuten om het voorstel of de vraag toe te lichten en te antwoorden op eventuele vragen van de raadsleden.

De gemeenteraad- of OCMW-raad doet uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Is de raad niet bevoegd, neemt hij een gemotiveerde beslissing in die zin en wordt de behandeling van het punt stopgezet. Is de gemeenteraad- of OCMW-raad wel bevoegd, dan kan worden overgegaan tot behandeling.

Verzoeken

Wat?

Een verzoekschrift is een ondertekende schriftelijke vraag aan de organen van de lokale overheid om iets te doen of iets niet te doen.

 • Organen van de gemeente: gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
 • Organen van het OCMW: OCMW-raad, vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), de voorzitter van de ocmwraad, de voorzitter van het vast bureau, de voorzitter van het BCSD, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het ocmw dat als overheid optreedt.

Wie?

Iedere burger van Ninove kan een verzoekschrift indienen.

Hoe aanvragen?

 • bij voorkeur schriftelijk
 • ondertekend door minstens 1 persoon

Voorwaarden?

De aanvraag moet minstens door 1 persoon ondertekend zijn. Meerdere handtekeningen mogen ook. Omschrijf altijd duidelijk de vraag.

Het verzoek wordt onderzocht op ontvankelijkheid. Een verzoek kan niet aanvaard worden als:

 • de vraag onredelijk is
 • de vraag niet duidelijk is
 • de vraag anoniem is
 • het taalgebruik beledigend is

Afhandeling?

De stad of het OCMW antwoordt binnen de 3 maanden op het verzoek. 

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren (actieve openbaarheid). Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen (passieve openbaarheid). Lees deze pagina en kom alles te weten over openbaarheid van bestuur

Adviesraden en beheersorganen

De decreetgever geeft vanaf 2019 meer ruimte aan de adviesraden om van een formele en controlerende rol te evolueren naar een proactieve en integrale aanpak van adviseren. Ook Ninove wil deze nieuwe rol faciliteren en steunen en dat vraagt wat tijd. Intussen blijven de bestaande raden hun werking behouden als solide basis voor beleidsinspraak. 

 


Contact informatie