Uittreksel overlijdensakte

Maak een afspraak

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Afschrift of uittreksel van de overlijdensakte

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte kan worden aangevraagd door: 

  • de overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • de erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 50 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan via mail, het thuisloket, via brief of aan het loket een uittreksel/afschrift bekomen.

Doe je de aanvraag via het thuisloket dan krijg je het uittreksel/afschrift direct in je mailbox.

Doe je de aanvraag via mail of via brief met een kopie van je identiteitskaart dan sturen we je uittreksel/afschrift op.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact