Tijdelijk afwezig

Maak een afspraak

Wanneer je tijdelijk niet verblijft op je hoofdverblijfplaats moet je dit doorgeven aan de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Als tijdelijk afwezig worden beschouwd:

 • Personen die verblijven in verpleeginrichtingen, rusthuizen, psychiatrische instellingen;
 • Personen die minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen of reizen in verband met hun gezondheid of voor toerisme of een vakantieverblijf buiten de gemeente van inschrijving;
 • Personen die om beroepsredenen gedurende maximum een jaar een bepaald werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Rijk of in het buitenland;
 • Personen die om studieredenen verblijven buiten de verblijfplaats van het gezin waartoe zij behoren;
 • De personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer;
 • Militair personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland, militairen die in het buitenland gedetacheerd zijn bij hetzij internationale of supranationale organismen, hetzij bij een militaire basis in het buitenland;
 • De personeelsleden van de federale politie die afwezig zijn uit het Koninkrijk voor meer dan één jaar, die ofwel het militaire personeel en burgerpersoneel van de Belgische strijdkrachten in het buitenland begeleiden, ofwel een specifieke opdracht vervullen in het buitenland;
 • Dienstplichtigen onder de wapens en gewetensbezwaarden voor de duur van hun dienst, dienstplichtigen die vrijstelling van militaire dienst genieten krachtens artikel 16 van de op 30 april 1962 gecoördineerde dienstplichtwetten gedurende hun coöperatieopdracht. In de praktijk geldt dit enkel nog voor niet-Belgen, dit in gevolge de opschorting van de dienstplicht voor Belgen bij de wet van 31 december 1992 tot wijziging van de dienstplichtwetten (Belgisch Staatsblad van 8 januari 1993).
 • De Belgische diplomatieke ambtenaren;
 • De leden van het coöperatiepersoneel betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
 • De personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Procedure

Melding maken van je tijdelijke afwezigheid kan persoonlijk aan het loket of via dit formulier.

Meebrengen

 • Identiteitskaart van elk lid van het gezin
 • Bewijsstukken van de reden van tijdelijke afwezigheid

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Wanneer een persoon meer dan zes maanden ononderbroken afwezig is op zijn/haar hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van zijn/haar tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voorzover de huidige woonplaats van de betrokken persoon niet gekend is.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Maak een afspraak

Contact