Strategisch Plan Ruimte voor Water

Overstromings- en droogteproblematiek

Momenteel maken de Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen samen met de stad en heel wat andere actoren een Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei (www.ruimtevoorwater.be) op.

Dit plan zoekt naar oplossingen voor de overstromings- en droogteproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei van de Dender. Denk aan kansen op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en zo verder.  Dit plan wordt in 2024 ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Bouwmogelijkheden

Het is belangrijk dat iedere eigenaar of gebruiker van percelen gelegen binnen de T100 van de Dender (gebieden die getroffen kunnen worden door een 100-jarige overstroming, rekening houdende met de klimaatverandering) zich bewust is van dit plan in opmaak en de mogelijke impact hiervan. Het Strategisch Plan zal immers maatregelen bevatten om het overstromingsrisico in de Dendervallei (zone T100) te verminderen en zal mogelijks ook uitspraken doen over de (bouw)mogelijkheden op deze percelen.

Wil je weten of uw perceel/eigendom gelegen is binnen de T100 van de Dender (zone waarover het strategisch plan uitespraken doet), raadpleeg dan de kaart via www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn (kies fluviaal: gevaarkaarten > toekomstig klimaat).

Plan je een aanvraag voor een omgevingsvergunning in de T100 van de Dender? Neem dan voor indiening van je dossier al contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.

Vergunningenplatform

Om de mogelijke interactie van omgevingsvergunningen met het strategisch plan in beeld te brengen, werd in 2023 een tijdelijk vergunningenplatform opgericht dat alle betrokken overheidsinstanties samenbrengt. Momenteel worden de aanvragen tot omgevingsvergunningen binnen de T100 van de Dender ter info voorgelegd aan het platform.

De informatie verstrekt door het vergunningenplatform wordt door de stad samen met eventuele wateradviezen in kader van de watertoets meegenomen in de uiteindelijke vergunningsbeoordeling. Aanvragen die zich situeren binnen de T100 van de Dender zullen derhalve met de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid behandeld worden. De stad is net als de betrokken overheidsinstanties immers gebonden door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder bij het verlenen van vergunningen aan burgers en bedrijven. ‚Äč

Het inwinnen van informatie bij het vergunningenplatform vervangt de advisering i.k.v. de watertoets niet. Deze maakt immers deel uit van de formele omgevingsvergunningprocedure. De beroepsbevoegdheid van de provincie/ bestendige deputatie en de Vlaamse overheid blijft bestaan.


Contact informatie