Starterspremie

Handels- en horecazaken zijn belangrijk voor het sociaal en economisch weefsel in de stad. Bovendien wil de stad leegstand bestrijden en aan kernversterking doen.
Daarom reikt de stad een premie uit aan startende ondernemers in Ninove. Bovenop de basispremie kan je als ondernemer van een bijkomende premie genieten als je een zaak opent of een bestaande overneemt binnen het afgebakende Kernwinkelgebied

Basispremie

Elke starter die zich vestigt op Ninoofs grondgebied ontvangt een basispremie van 500 euro.

Voorwaarden

De starterspremie is voorbehouden voor ondernemers die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • De vestiging voldoet aan de voorwaarden van de definitie van een handelszaak(een vestiging ingeschreven in KBO met als hoofddoel uitoefening van kleinhandel (= rechtstreekste en persoonlijke verkoop van goederen en/of diensten aan eindverbruikers). de vestiging heeft m.a.w. een commerciële ruimte. Ook horecazaken worden hier als handelszaak gedefinieerd.)
 • De premie wordt aangevraagd ten vroegste 3 maanden na opening van de vestiging en binnen het jaar na opstart. Hiervoor geldt de begindatum van de vestiging in KBO.
 • De handelszaak is gelegen op het grondgebied Ninove. Hiervoor geldt het adres van de vestiging in KBO.
 • De onderneming en vestiging heeft de status actief in KBO.
 • De handelszaak is een deelnemende handelaar van de geschenkbon.
 • De starter heeft de nodige en geldige vergunningen voor uitbating van de handelszaak: 
  • Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen (= vergund conform uitgebate functie/gebruik), en/of exploitatie ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten en/of kleinhandelsactiviteiten
  • Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand & Ontploffing
  • Horeca: (indien van toepassing) drank- en terrasvergunning
  • (Indien van toepassing) vergunning Kansspelcommissie
  • (Indien van toepassing) vergunning inname openbaar domein
 • Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende vergunningen opleggen indien zij dit nodig acht.
 • Er wordt per onderneming maximaal één basispremie toegekend.

Komen niet in aanmerking voor de premie

 • Ambulante activiteiten: foodtrucks, markt- en kermiskramen ...
 • Automatenshop, gok- en speelzaal, nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie, winkel met activiteit telefonie en/of internet, dancing, lunapark, privéclub en escortedienst
 • Vrije en intellectuele beroepen of kantoorfuncties: architect, notaris, dokter, apotheker, tandarts, logopedist, boekhouder, fiscalist, jurist, accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, verzekeringsmakelaar, landmeter, agent en makelaar, interim-, vastgoed-, bank- en beleggingskantoor, …
 • Handelszaken/vestigingen die ontstaan door enkel wijziging van rechtsvorm en/of naamswijziging van een reeds bestaande handelszaak.
 • Uitbatingen door vzw’s
 • Vestiging ingeschreven in de start-upwinkel van de stad

Bijkomende premie

Bovenop de basispremie kan je als ondernemer van een bijkomende premie genieten als je een zaak opent of een bestaande overneemt binnen het afgebakende Kernwinkelgebied. Binnen dit Kernwinkelgbied worden drie zones gedefinieerd: Belevingskern Centrum,  Verzorgingskern Centrum en Verzorgingskern Rechteroever. Wie zich in de Belevingskern Centrum vestigt ontvangt een hogere bijkomende premie dan in de andere zones.

Voorwaarden 

De bijkomende premie is uitsluitend voorzien voor startende handelszaken die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Voldoen aan de voorwaarden van de basispremie
 • De vestiging ligt binnen het Kernwinkelgebied
 • De commerciële ruimte van de handelszaak is minstens vijf dagen en minstens 30 uur per week geopend
 • Er wordt per onderneming maximaal één bijkomende premietoegekend.

Bedrag premie

Basispremie€ 500
Bijkomende premie Belevingskern Centrum € 3.000
Bijkomende premie Verzorgingskern Centrum en - Rechteroever€ 1.500

Lees hier het premiereglement.

 Procedure

De dossiers worden behandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het jaarlijks voorziene en goedgekeurde krediet.

 • Dien online je aanvraag in, ten vroegste drie maanden na opening van je vestiging en binnen het jaar na opstart. De aanvraag moet volledig ingevuld zijn om ontvankelijk te zijn en voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

  Vergeet niet bij te voegen:
  • een uittreksel uit KBO van zowel de betreffende onderneming als vestiging
  • kopie betreffende vergunningen
  • indien aanvraag bijkomende premie: openingsuren handelszaak
 • Binnen de maand na het indienen van je aanvraag, ontvang je van de dienst lokale economie een e-mail of je aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Enkel ontvankelijke aanvragen, worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Binnen de twee maanden na verklaring ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over de aanvraag. Daarna word je van deze beslissing in kennis gesteld via een e-mail en ontvang je, bij goedkeuring, de premie via overschrijving.

Controle, verbintenis en sanctie

Elke aanvrager moet eventuele controles toestaan of vragen om toelichting binnen de maand beantwoorden. Indien de aanvrager hieraan zijn medewerking weigert, vervalt het recht op deze premie.

De starter verbindt zich ertoe om bij toekenning van de premie minstens gedurende een ononderbroken periode van twee jaar vanaf startdatum de vestiging uit te baten, zo niet kan de subsidie teruggevorderd worden. Hiervoor geldt de begindatum van de vestiging in het KBO. Het terug te vorderen bedrag neemt elk jaar met 50% af.

Het recht op de premie vervalt van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling één van volgende feiten van toepassing is:

 • overlijden van de aanvrager
 • (aangifte van) faillissement van de aanvrager
 • stopzetting van de onderneming en/of betreffende vestiging
 • de premie moet geheel worden terugbetaald indien deze is toegekend of uitbetaald o.b.v. onjuiste gegevens of valse verklaringen.

Contact informatie