Sportraad

De sportraad is een autonome raad, erkend door het stadsbestuur.

De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de raad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

Het bestuur motiveert bij het nemen van beslissingen, eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen.

De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Dit houdt in dat alle Nederlandstalige sportinitiatieven lid kunnen worden van de sportraad: sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied Ninove. Ook deskundigen inzake sport kunnen lid worden van de sportraad, zij hebben dan ook stemrecht.

Leden van het dagelijks bestuur van de sportraad:

Kris Engels (voorzitter), Luc Chevalier (ondervoorzitter), Kurt Horrie (secretaris), Bart Van Heghe (penningmeester), Benny Lievens (PR-verantwoordelijke),

Tamara Coppens, Jean-Pierre De Greef, Martine De Meu, Dirk Glibert, Erna Lauwereys, Eric Mertens (leden dagelijks bestuur),

Erik Lemmens en Edgard Stalpaert (ereleden). 

Wens je lid te worden van de sportraad? Breng je kandidatuur binnen bij de sportdienst.

Meer info? www.sportraadninove.be


Contact informatie