Vergunning voor rooien van bomen

Voor het kappen van bomen kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in bepaalde gevallen) niet nodig als de boom

 • niet tot een bos behoort én
 • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
 • niet in woonparkgebied staat én
 • op maximaal 15 meter van de eigen woning staat.

Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen (zie de Checklist Vrijstelling op Ruimte Vlaanderen). In bepaalde gemeenten is er ook een kapverordening van kracht. Vraag hierover dus altijd informatie in uw gemeente.

De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, staan in het Decreet Ruimtelijke Ordening.

Kappen in een bos

In Vlaanderen heb je voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook altijd een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
 • Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mogen zonder vergunning uitgevoerd worden als de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan.
  Als dat niet het geval is, moet je vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De regels voor het kappen van bomen in een bos, staan in het Bosdecreet.

Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigingen van kleine landschapselementen (zoals bomen) en vegetaties in:

 • groen-, park- en bosgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • agrarische gebieden met een ecologische waarde.

Opgelet. Voor het wijzigen van kleine landschapselementen (zoals bomen) in agrarische gebieden is ook een omgevingsvergunning vereist. Dus niet alleen in agrarische gebieden met een ecologische waarde.

De regels voor het kappen van bomen in natuurgebied of agrarisch gebied, staan in het Natuurdecreet.