Rampenfonds

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.

Sinds 1 januari 2020 is het Vlaams Rampenfonds bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen. Conform het decreet van 5 april 2019 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijder zelf, moet binnen de zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt.

Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

Sinds 1 januari 2020 is er geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.

De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen

Alle info is ook te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds