Rampenfonds

Als noodweer erkend wordt als ramp, kan je in bepaalde gevallen een beroep doen op het rampenfonds.

Natuurrampen

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Je brandverzekering moet dus het merendeel van de ‘gewone’ schade (aan woningen en inboedel) door natuurrampen dekken, hiervoor kan je geen beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen
 • terreinverschuiving of –verzakking
 • aardbeving

Je moet je schadegeval aan je brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die je zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor je woning, maar dit is in België niet verplicht.

Enkel in speciale gevallen kan je nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • de goederen die geen eenvoudig risico inhouden
 • de landbouwgoederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, namelijk de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen
 • de voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
 • de goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die in aanmerking konden komen voor het verkrijgen van een leefloon of een gelijkwaardige hulp (koninklijk besluit van 20 december 2007).
 • de goederen die tot het openbaar domein behoren van de rechtspersonen die opgesomd zijn in artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Uitzondering: storm- of hagelschade

Bij storm- of hagelschade kan de geteisterde nog steeds een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen bij het Rampenfonds, niettegenstaande het feit dat stormschade verplicht is opgenomen in de brandverzekering.

Bij een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds wordt de slijtage, de vrijstelling van 250 euro en drie vierde van het uitbetaalde bedrag door de verzekering in mindering gebracht.

Vergoeding van het rampenfonds

Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Informatie-inzameling over de natuurramp door de stad

Wanneer je schade hebt geleden door een natuurramp, neem je best contact op met de stad via noodplanning@ninove.be,  met een duidelijke beschrijving van:

 • de aard van het fenomeen (overvloedige regen, overstroming, hagel, wind,…). Niet de algemene term ‘stormen’ of ‘onweer’ gebruiken
 • datum van de overlast
 • het aantal schadegevallen
 • totaalbedrag raming van de schade.

De stad zal alle verworven informatie van getroffen inwoners bundelen en overmaken aan het Vlaams Rampenfonds, dat alle wetenschappelijke en financiële informatie verzamelt om een dossier samen te stellen.

Erkenning van de natuurramp

Het Vlaams Rampenfonds stelt een dossier samen over de natuurramp, en vraagt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid. Hij legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd, dan heb je drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Hoe je dit aanvraagdossier samenstelt vind je terug in de gebruikersgids en op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Wat als het noodweer nog niet erkend is als ramp?

De procedure tot het erkennen van een ramp neemt snel enkele maanden in beslag. Evenwel is het van groot belang om reeds een goed dossier aan te leggen. Dit voor in het geval het noodweer erkend wordt als ramp en u een dossier kunt indienen bij het Rampenfonds.

Hierbij enkele tips:

 • Neem in eerste instantie contact op met je verzekering.
 • Maak een gedetailleerde beschrijving op van de schade. Neem hiervoor voldoende foto’s van de schade aan uw roerende en/of onroerende goederen.
 • Probeer de kost van de schade in te schatten. Dit kunt u zelf doen, maar je kan ook beroep doen op een deskundige schatter, zoals een architect, een landmeter, een ingenieur, etc. Je kan ook een bestek laten opmaken door je hersteller (autodealer, makelaar, loodgieter, etc.).
 • Indien je reeds de schade – of een deel ervan – laat herstellen, hou dan de facturen goed bij.