Premie voor renovatie handelspanden

De stad verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor de renovatie van handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

Deze premie wordt mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse steun in het kader van de oproep “Renovatie handelspanden”:

Logo

Doel?

De premie heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en zo de uitstraling en kwaliteit van handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. Het kan het starten van een kleinhandelszaak aanmoedigen en de leegstand van handelszaken beperken.  

Doelgroep?

De premie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de handelaar die huurder is van een handelspand waarin een detailhandels- of horecazaak wordt in uitgebaat.

Uitgesloten doelgroepen?

 • Andere dienstverleners (bv. Bankinstellingen, vrije beroepen, …) of groothandelaars
 • Panden gebruikt voor de uitoefening van medische, paramedische en vrije beroepen
 • Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, interim- en vastgoedkantoren
 • Callshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, winkels met dienstverlenende activiteit op het gebied van telefonie en/of internet
 • Panden voor dienstverlenende en intellectuele beroepen of kantoorfuncties met dergelijk karakter (bv: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in ank- en beleggingsproducten) die niet over een uitstalraam beschikken. Een raam met vermelding van de naam van de zaak of uitbater volstaat niet

Belangrijkste voorwaarden?

 • Behoren tot de doelgroep
 • Het handelspand is gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove of winkelgebied Rechteroever
 • De netto winkelvloeroppervlakte van het handelspand is < 700m²
 • Het handelspand is stedenbouwkundig vergund en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften
 • Het handelspand beschikt over een sociaal-economische vergunning (wanneer vereist)
 • Het handelspand is conform met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak
 • In het handelspand is momenteel een handelszaak in gevestigd of staat momenteel leeg maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien
 • Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de premie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht
 • Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover ze
  • in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften
  • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is
 • Werken mogen niet beginnen voor een samenwerkingsovereenkomst is getekend

Subsidieerbare werken?

Gevelrenovatie

Renovatie en inrichting 

Mechanisch reinigen gevel: Borstelen, schuren, lagedruk stralen, ...

Nat reinigen gevel: Bevloeiing, verzadigde stoom, water onder druk, ...

Chemisch reinigen gevel

Schilderwerken

Pleisteren

Voegen

Nieuwe voorgevel

Plaatsen inkomdeuren voor commercieel gedeelte

Zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)

Alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de gevel

Installatie milieuvriendelijk ventilatiesysteem

Elektriciteitswerken (op voorwaarde dat conformiteitsattest wordt afgeleverd) 

Verwarming en verwarmingsinstallaties

Vloerisolatie

Plaatsen of vervangen sanitair in publiek toegankelijke ruimte (op voorwaarde dat het ook toegankelijk en geschikt gemaakt is voor personen met een fysieke beperking)

Maatregelen inbraakbeveiliging en brandveiligheid (aanschaf en plaatsen gesloten rolluiken zijn uitgesloten)

Samenvoeging door ambachtslui en/of erkende aannemers van 2 of meerdere panden met min. 1 gemeenschappelijke muur tot één groot geheel om een grotere verkoopoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers

 

 

 

 

 Lees zeker ook de bijkomende voorwaarden na in het betreffende premiereglement.

Uitgesloten werken voor renovatie en inrichting?

 • Aankoop en installatie roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming
 • Werken aan delen die niet uitsluitend worden gebruikt t.b.v. uitbating handelszaak
 • Werken niet verricht aan gebouw zelf
 • Eigen prestaties
 • Erelonen en kosten architecten of veiligheidscoördinatie
 • Installatie aircosysteem of luchtgordijn
 • Werken aan wettelijk beschermde monumenten

Bedragen?

 

Gevelrenovatie

Renovatie en inrichting

Kosten uit te voeren werkenMin. € 15.000 excl. BTWMin. € 10.000 excl. BTW
Premie

50% factuurbedrag excl. BTW, maximum € 7.500

50 % factuurbedrag excl. BTW, maximum € 5.000

*De dossiers worden behandeld in chronologische volgorde van indiening van een volledig en correct dossier en tot uitputting van het goedgekeurd krediet.

Zonering?

Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

Zone 1

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50
(hoek Bevrijdingslaan)

Huisnummer 1 tot en met 103
(2e rotonde/ hoek   Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13
Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruisersstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van Ninia Shopping Center

Zone 2

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36
(tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31
(Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70
(hoek Vuurkruisersstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59
(hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van Ninia Shopping Center

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure?

Aanvragen

Om de toelage te kunnen bekomen, dient de ondernemer bij de stad Ninove een aanvraag in via een aanvraagformulier.

De aanvraag, met de nodige bijlagen, wordt via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs afgeleverd bij de dienst lokale economie van de stad.

Beoordeling en beslissing

Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid beoordeeld door de dienst lokale economie. De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen de 30 dagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

Indien het dossier ontvankelijk is, wordt het dossier voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Binnen de twee maanden na indiening van de ontvankelijke aanvraag ontvangt de aanvrager de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Uitbetaling van de premie

De aanvrager moet uiterlijk 20 maand na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de premie via het daartoe voorzien aanvraagformulier indienen.

Het feitelijke premiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

De premie kan worden uitbetaald als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

 • De aanvraag tot het bekomen van de premie werd principieel goedgekeurd
 • Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten
 • De uitvoering van de werking is gebeurd volgends de goedkeuring en de geldende bepalingen van dit reglement
 • De aanvraag tot uitbetaling van de premie werd goedgekeurd
 • Als het pand leegstond op het moment van de aanvraag dient de aanvrager er zich toe te verbinden zo snel mogelijk de uitbating van een handelszaak in het pand te verwezenlijken. De nieuwe handelszaak mag niet behoren tot de uitgesloten handelszaken.

Na een positieve beslissing wordt de premie binnen 90 dagen uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

Documenten


Contact informatie