Premie voor verfraaiing en verduurzaming van de handelspanden

De stad verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden, gelegenin het kernwinkelgebied Centrum Ninove.

Deze premie wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse steun in het kader van de oproep 'Premie verfraaiing en verduurzaming handelspanden'.

Doel

De stad Ninove wenst een ondersteunende en stimulerende rol op te nemen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van kleinhandel, horeca en commerciële aantrekkelijkheid in het kernwinkelgebied.

De premie heeft als doel de aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied te versterken en zo de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. Daarnaast heeft deze premie ook tot doel bij te dragen aan de duurzaamheid en klimaatdoelstellingen van de stad, startende en gevestigde ondernemers te ondersteunen en de leegstand in het kernwinkelgebied te beperken.

Doelgroep

De premie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de handelaar die huurder is van een handelspand in het kernwinkelgebied waarin een detailhandels- of horecazaak wordt uitgebaat.

Voorwaarden

 • Behoren tot de doelgroep
 • Het handelspand is gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove
 • De netto winkelvloeroppervlakte van het handelspand is < 700m²
 • Het handelspand is stedenbouwkundig vergund en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften
 • Het handelspand beschikt over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (indien vereist)
 • Het handelspand is conform met alle wettelijke en vereiste verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak
 • In het handelspand is momenteel een handelszaak gevestigd of het pand staat momenteel leeg maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien
 • Het handelspand dient ten minste 5 jaar na uitkering van de premie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak te herbergen tenzij er sprake is van overmacht
 • Werken komen enkel in aanmerking voor de premie voor zover:
  • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften
  • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgevingen die van toepassing zijn
 • De werken mogen niet beginnen voordat het college van burgemeester en schepenen haar principieel akkoord heeft verleend!

Subsidieerbare werken

Renovatie gevel

 • Schilderwerken
 • Pleisteren
 • Voegen (ontvoegen, (her)voegen en dichten van barsten)
 • Reinigen: het mechanisch (borstelen, schuren, lagedrukstralen, ...), nat (bevloeiing, verzadigde stroom, water onder druk, ...) en/of chemisch reinigen van de gevel. De reinigingstechniek dient aangepast te worden aan het gevelmateriaal
 • Nieuwe voorgevel waar gevelverlichting deel kan van uitmaken
 • Zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)
 • Plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte
 • Alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de voorgevel

Geoptimaliseerde indeling

 • Sloopwerken, ontmantelingswerken en verbouwingswerken betreffende herindeling ruimte
 • Volledige elektriciteitswerken waar verlichting deel kan van uitmaken en op voorwaarde dat een conform keuringsattest van de elektrische installatie wordt afgeleverd
 • Plaatsen of vervangen van sanitaire voorzieningen in de publiek toegankelijke ruimte op voorwaarde dat het ook toegankelijk en geschikt gemaakt is voor personen met een fysieke beperking
 • Maatregelen met betrekking tot inbraakbeveiliging en brandveiligheid met uitsluiting van de aanschaf en het plaatsen van gesloten rolluiken
 • Samenvoeging, zijnde de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of erkende aannemers, die tot doel hebben het samenvoegen van twee of meerdere panden met minstens één gemeenschappelijke muur, tot één groot geheel om zo een grotere verkoopoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers

Zuiniger energieverbruik

 • Het plaatsen van een zonneboiler en/of -panelen
 • Het plaatsen van isolatie
 • Installatie van een warmtepompsysteem
 • Vervangen van beglazing en plaatsen van nieuwe ramen
 • Ventilatiesysteem, op voorwaarde dat een milieurvriendelijk ventilatiesysteem wordt geïnstalleerd

Andere werken, die betrekking hebben op de renovatie van de gevel, optimalisatie van de indeling of zuiniger energieverbruik kunnen, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen, in aanmerking komen voor de premie.

Categorie premie

Minimale investering aanvrager

Totaal % subsidie

Maximale premie

Renovatie gevel

€ 1.500 excl. btw

50%

€ 7.500 excl. btw

Geoptimaliseerde indeling

€ 1.500 excl. btw

50%

€ 5.000 excl. btw

Zuiniger energieverbruik

€ 1.500 excl. btw

50%

€ 5.000 excl. btw

Lees alles na in het premiereglement.

Procedure

Aanvragen

Om de toelage te kunnen bekomen, dient de ondernemer vóór aanvang van de werken een dossier in te dienen bij de stad via het aanvraagformulier renovatie handelspand.

De aanvraag, met de nodige bijlagen, wordt via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs afgeleverd bij de dienst lokale economie van de stad.

Beoordeling en beslissing

Het aanvraagdossier wordt naar ontvankelijkheid beoordeeld door de dienst lokale economie. De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen de 30 dagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

Indien het dossier ontvankelijk is, wordt het dossier voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Binnen de 90 dagen na indiening van de ontvankelijke aanvraag ontvangt de aanvrager de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Uitbetaling van de premie

De aanvrager dient uiterlijk 24 maanden na de goedkeuringvan de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de premie via het  aanvraagformulier uitbetaling premie in te dienen. De aanvraag tot uitbetaling moet gebeuren binnen de termijn van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

Het premiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief btw.

De premie kan worden uitbetaald als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

 • De aanvraag tot het bekomen van de premie werd principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
 • Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten
 • De uitvoering van de werken is gebeurd volgens de goedkeuring en de geldende bepalingen van het premiereglement
 • De aanvraag tot uitbetaling van de premie werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
 • Als het pand leegstond op het moment van de aanvraag moet de aanvrager er zich toe te verbinden zo snel mogelijk de uitbating van een handelszaak in het pand te verwezenlijken. De nieuwe handelszaak mag niet behoren tot de uitgesloten handelszaken.

Na een positieve beslissing wordt de premie uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde.

Documenten

Realisaties

Horecazaak Gambrinus en handelszaak Juweliers Paul maakten in 2022 reeds gebruik van deze renovatiepremie.

Gambrinus reoveerde de binnen- en buitenzijde. 

  Ook Juweliers Paul pakte buiten- en binnenkant aan van hun zaak.


Contact informatie