Omgevingsvergunning

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning gebeurt voor het bouwen van een woning, het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van een hinderlijke activiteit, voor het wijzigen van vegetatie of voor exploiteren van kleinhandelsactiviteiten.

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning, natuurvergunning of socio-economische vergunning maar van een omgevingsvergunning.

Wetgevend kader

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse regering geregeld. Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten op de website van het Omgevingsloket.

De inhoudelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld.

De stedenbouwkundige bepalingen zijn nog steeds te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De milieu-gerelateerde regelgeving vind je hoofdzakelijk in Vlarem II en Vlarem III en in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid of DABM.
De indelingslijst van hinderlijke inrichtingen (de lijst die bepaalt of je activiteit klasse 1, 2 of 3 is) blijft bestaan en vind je voortaan als bijlage I bij Vlarem II.

De regelgeving rond vegetatiewijziging vind je in het natuurdecreet en zijn uitvoeringsbesluit.

De vergunningsplicht voor kleinehandelsactiviteiten wordt geregeld in het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.

Vereenvoudigde en gewone vergunningsprocedure

Er blijven 2 soorten procedures over: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is de beslissingstermijn. 4 maanden voor de gewone procedure en 2 maanden voor de vereenvoudigde procedure.

Enkel bij de gewone procedure wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Vereenvoudigde vergunningsprocedure

Welke aanvragen in aanmerking komen voor een vereenvoudigde procedure vind je terug in hoofdstuk 3 (titel III) van het Omgevingsbesluit.

De beslissing valt binnen de 60 dagen en er wordt geen openbaar onderzoek georganiseerd.

Gewone vergunningsprocedure

De beslissing valt binnen een periode van 105 dagen (120 dagen als het advies van een omgevingsvergunningscommissie nodig is).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

In bepaalde gevallen kan de beslissingstermijn met 60 dagen verlengd worden als:

 • bepaalde wijzigingen geleid hebben tot het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek
 • als een administratieve lus wordt toegepast
 • als de aanvraag omgevingswerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft.

Meldingen

Veel handelingen zijn enkel meldingsplichtig:

De bevoegde overheid neemt binnen de 30 dagen akte van de melding. Het project mag uitgevoerd of geëxploiteerd worden de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Onlosmakelijk verbonden

Als jouw project zowel stedenbouwkundige handeling en/of ingedeelde activiteiten en/of vegetatiewijziging en/of kleinhandelsactiviteiten bevat, moeten deze samen aangevraagd worden zo niet wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard.

Bv. je dient een aanvraag omgevingsvergunning in voor het bouwen van een carwash dan moet de aanvraag zowel de stedenbouwkundige handelingen (SH) als de ingedeelde activiteiten (IIOA) omvatten.

Bevoegde overheid

De aard van de aanvraag is niet langer bepalend maar wel het project bepaalt bij welke overheid de aanvraag moet ingediend worden.

De beslissingsboom helpt je daarbij.

Let wel: wens je een omgevingsvergunning voor enkel stedenbouwkundige handeling in te dienen bij een klasse 1-bedrijf, dan is de provincie de bevoegde overheid.

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen ben je verplicht je dossier digitaal in te dienen via het omgevingsloket.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten van de eerste of tweede klasse
 • het verkavelen van gronden
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt.

Alle andere projecten kunnen nog analoog (in 2 exemplaren) ingediend worden maar we raden ten stelligste aan om deze ook digitaal in te dienen.

De afhandeling van je dossier moet volledig digitaal gebeuren (ook de analoog ingediende). De analoog ingediende aanvragen moeten door de vergunningverlenende overheid in het omgevingsloket gebracht worden en moeten aan strenge vormvereisten voldoen. Om fouten te voorkomen, is het aangewezen dat je je aanvraag zelf ingeeft in het omgevingsloket.

Hulp nodig?

De dienst ruimtelijke ordening biedt elke dinsdagvoormiddag hulp aan bij het digitaal indienen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen in het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

Wil je hulp van een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening, maak dan vooraf een afspraak via 054 50 50 50 of ruimtelijke.ordening@ninove.be

Breng op de afspraak een USB-stick mee met daarop de volgende bestanden:

 • inplantingsplan
 • foto’s van de huidige toestand
 • beschrijvende nota
 • grondplan van de huidige toestand
 • grondplan van de nieuwe toestand
 • snede (indien nodig)
 • terreinprofiel (indien nodig)
 • geveltekening (indien nodig)
 • constructieve tekening (indien nodig)

Elk bestand moet voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vind je in de normenboeken: www.omgevingsloketvlaanderen.be/normenboeken-voor-dossiersamenstelling

Vergeet zeker je identiteitskaart en pincode niet. Deze zijn noodzakelijk om je aanvraag te kunnen indienen! 

Ben je niet zeker dat je aanvraag volledig is, contacteer de dienst ruimtelijke ordening. 

Kan je je dossier niet digitaal voorbereiden, dan kan je in bepaalde omstandigheden nog steeds een papieren dossier indienen bij de dienst ruimtelijke ordening. Voor meer info, contacteer de dienst ruimtelijke ordening.


Contact informatie