Ninove stippelt de weg uit

De stad heeft haar meerjarenplan voor 2020 – 2025 klaar. Het 225 pagina tellende boek vertelt wat het stadsbestuur wil doen voor Ninove en haar dorpen van nu tot 2025.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan, wat is dat?

Bekijk het als het toekomstplan van de stad. Een plan dat niet zomaar uit de lucht komt gevallen, maar het resultaat is van anderhalf jaar evalueren, discuteren, bevragen en aftoetsen. Heel veel mensen werden meegenomen in het proces. Het meerjarenplan is dan ook een verhaal van iedereen: ambtenaren, politici en burgers.

Er werd ook niet zomaar lukraak aan het plan begonnen. Heel wat cijfers en plannen ondersteunden het denkwerk. De administratie schreef een inspiratienota, net als de adviesraden. Ook het bestuur maakte een startnota. Er kwamen ideeën via mijn.ninove.be, Vlaanderen legde een aantal beleidsprioriteiten vast, en de Vlaamse bouwmeester maakte een bouwmeesterscan voor Ninove. Al deze input werd meegenomen om tot een toekomstplan voor Ninove te komen.

In die toekomst wil de stad vooral werk maken van een aangenaam en leefbaar Ninove voor jong en oud, een veilig Ninove ook, waar mensen zich verbonden voelen. Ondersteund door een krachtige stadsadministratie.

Meerjarenplan in het kort

Van vernieuwd stationsplein tot fijne winkelstad

Meer groen in de stad en de dorpen, daar gaan we alvast voor! Zo komt in het stadscentrum een nieuwe parkzone aan het vroegere OCMW. De Denderoevers worden ontwikkeld, zij moeten een levensader en groene trekpleister zijn in de stad. En de groene omgeving rond de dorpskernen wordt uitgebreid. We hebben trouwens de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn, meer groen is alvast een extra stap in de goeie richting!

Ninove moet ook bruisen. Onze binnenstad moet aantrekkelijker worden, niet alleen door meer groen, maar ook door in te zetten op handelskernvernieuwing. Zo maken we onze binnenstad aantrekkelijker voor wie wil winkelen en wandelen. Door het inrichten van een jeugdhuis en een evenementenzone voor de jonge Ninovieter, door het verfraaien van de stationsbuurt als aangename toegangspoort en door het Moeremansgebouw open te zetten voor starters en cultuur, willen we grote stappen zetten naar een levendige stad.

De stad moet voor alle weggebruikers ook toegankelijk en veilig zijn. Daar komen we toe door een vernieuwd parkeerbeleid, het inrichten van veilige fietsstraten en veilige fietsverbindingen tussen de stad en de dorpen. Ninove moet ook een nette stad zijn. We verhogen dan ook de strijd tegen sluikstorten en zorgen voor duurzaam onderhoud.

Van stadsmariniers tot ontmoetingscentra

Samenleven is niet altijd makkelijk. De stad wil er voor zorgen dat dit zo harmonieus mogelijk verloopt. Door een kordaat veiligheidsbeleid, door in te zetten op inburgering en integratie, een versterkt economisch beleid, een welzijnsbeleid en armoedebestrijding, willen we de samenlevingsproblematiek in onze stad aanpakken.

We stellen stadsmariniers aan die ín de wijken zullen staan en daar op veiligheid gaan werken. We breiden het cameranetwerk en de BIN’s uit en verhogen het budget van de politie. We zetten buurtopbouwwerkers in, en zorgen voor aan-huis-dienstverlening. In 2020 al opent het Sociaal Huis aan de Burchtstraat. Dit ‘Huis’ zal dé centrale toegangspoort zijn tot integrale hulp. Een gericht huisvestingsbeleid, huiswerkbegeleiding voor kinderen in (kans)armoede en een actieve begeleiding naar tewerkstelling moeten helpen bij de aanpak van armoede en kinderarmoede. We zetten ook extra in op kinderopvang.

Onze stad telt ook heel wat ouderen en daarvoor willen we absoluut zorg dragen. De bestrijding van eenzaamheid is uiterst belangrijk. Een warm Ninove, met wijken waarin de mensen elkaar ook echt kennen en waar iedereen zich thuis voelt, is het streefdoel. Wijkwerkers moeten samenlevingsproblemen in de wijken aanpakken en een positief nabuurschap stimuleren. Elkaar kennen is de start van een gezellige wijk, dus zullen we goede buurtpraktijken stimuleren.

De bib wordt omgevormd tot een kennis-, ontmoetings- en doe-centrum. Het wordt de 'huiskamer' van de stad, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We blijven ook inzetten op een gevarieerd cultureel aanbod en ondersteuning van de sportclubs en van individuele sportbeoefenaars. Samen cultuur beleven, samen sporten,… het brengt ons allemaal dichter bij elkaar.

Meerjarenplan


Ninove: een modeldienstverlener

De moderne burger vraagt efficiëntie, snelheid en correctheid. Dat willen wij bieden. We realiseren 1 centraal telefoonnummer en 1 centraal balieplein. Dit zal zorgen voor een laagdrempelige toegang tot alle hulp- en dienstverlening. Ook de digitale weg blijven we inslaan, om zo klantgericht mogelijk te kunnen werken. We werken aan een burgerportaal waar je een persoonlijk overzicht krijgt van al je officiële gegevens en documenten, en digitale loketten.

Er komt ook een nieuw administratief centrum. In combinatie met een doorgedreven digitalisering van de administratie moet dat leiden tot een betere dienstverlening voor de bevolking. Voor de bouw van het administratief centrum zetten we een publiek-private samenwerking op om de factuur voor de stad te beperken.

Geen belastingverhoging

Vooruitgaan vraagt investeren. En die investeringen komen er ook. De stad investeert de komende zes jaar bijna 50 miljoen euro. De belastingen stijgen niet, maar worden wel hervormd. Zo zal de belasting op reclamedrukwerk goedkoper worden voor handelszaken gevestigd in Ninove, maar duurder voor handelszaken buiten Ninove. Het tarief voor het ontginnen van leemputten en de boetes voor sluikstorten verhogen wél. Subsidies, premies en toelagen blijven ongewijzigd.

Voor de aanpak van grootstedelijke problematieken krijgt Ninove trouwens de komende 5 jaar, jaarlijks 1 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Via het Open Ruimtefonds krijgen we tot 2025 jaarlijks geld om de open ruimte te helpen behouden. Vlaanderen zorgt daarnaast ook nog voor een tussenkomst in de ‘Responsabiliseringsbijdrage’, waardoor ze steden en gemeenten voor 50% helpt bij het financieren van de ambtenarenpensioenen. Zo komt er extra financiële ruimte, en kan Ninove ook de komende jaren financieel gezond blijven.

Jij schreef mee aan het meerjarenplan!

Niet letterlijk uiteraard, maar de input op mijn.ninove.be was wel richtinggevend. Via mijn.ninove.be konden Ninovieters meegeven waar zij van droomden voor hun stad, waar ze verbetering zagen, waar ze tips hadden. Het college nam deze input grondig door, én nam ook heel wat van de suggesties mee in haar plannen voor de komende jaren!

Mijn Ninove

122 van de 137 suggesties of ideeën (of 88,5%) komen op de een of andere manier terug in de plannen.

Sommige ideeën vind je als echte actie terug (denk maar aan het verfraaien van de stationsbuurt), andere maken deel uit van grotere algemene plannen. Zo zullen ‘veilige fietsstraten’ uiteraard deel uitmaken van de doelstelling om van Ninove een fietsstad te maken. Een derde categorie kan aan bod komen bij een verdere participatie van projecten, zoals geplande bevraging bij de ontwikkeling van de
Inghelantsite.

De voorstellen die niet werden meegenomen, vielen er uit om heel duidelijke redenen. Sommige zaken waren bv. financieel niet haalbaar, andere botsten met de wetgeving of opgelegde voorschriften.

Leesvoer

Hou mijn.ninove.be in de gaten voor meer info over de ideeën.

Het volledige meerjarenplan lezen?

Meerjarenplan


Contact informatie