NERO

Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast

Wat is NERO?

Jongeren hebben ruimte nodig om te experimenteren en zich te kunnen ontplooien. De stad wil hen die ruimte ook zoveel mogelijk gunnen. Opgroeien gaat echter niet zonder slag of stoot. Daarom heeft de jeugd tegelijkertijd nood aan grenzen. Grenzen die voor duidelijkheid zorgen en een veilig klimaat scheppen voor elke inwoner van de stad. Wanneer jongeren over grenzen gaan, is het de taak van volwassenen om hen hierop te wijzen én hen kansen te bieden om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gedrag. Het NERO-project wil jongeren deze kansen bieden.

Voor wie is NERO?

NERO is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die op het grondgebied van Ninove overlastgedrag vertonen en daarbij een inbreuk begaan op de politieverordening voor de bestrijding van verschillende vormen van overlast.

Traject

Het project start met de vaststelling van feiten van overlast gepleegd door een minderjarige. Indien dit geen eerste feit betreft en / of een waarschuwing door politie niet voldoende is, zal deze jongere met een politievoertuig worden vervoerd tot aan het commissariaat (of terug naar huis).

Tegenover deze rit met de combi staat in principe een retributie van 100 EUR, een combitaks. Die moet echter niet worden betaald indien zowel de jongere als zijn / haar ouders zich aan bepaalde afspraken houden. Deze afspraken worden -na gesprekken met de minderjarige en de ouders- opgemaakt onder de vorm van een afsprakennota. NERO wil hierbij een traject op maat aanbieden waarbij volgende vijf aspecten aan bod kunnen komen: vermijden van recidive, onderwijsparticipatie, sociale en opvoedingsondersteuning, zinvolle vrijetijdsbesteding, bemiddeling en/of vrijwillige wederdienst.

Het traject duurt maximaal 5 maanden. Als de afspraken correct worden nageleefd, moet de combitaks van 100 EUR niet worden betaald.

Begeleiding

Met NERO wil de stad extra ondersteuning bieden aan jongeren en hun ouders. Er wordt hen een kans geboden om bepaalde vaardigheden te versterken, moeilijkheden aan te pakken, schade te herstellen en ook verantwoordelijkheid op te nemen voor het gestelde gedrag. Dit gebeurt aan de hand van verschillende individuele gesprekken en vormingsmomenten gedurende de looptijd van het project.


Contact informatie

Contactpersonen