Naamswijziging

Er kan, onder bepaalde voorwaarden, aan iemand een naam- en/of voornaamswijziging toegestaan worden. Deze toelating is echter geen recht maar een gunst die verleend wordt door een koninklijk of ministerieel besluit.

Procedure

Het gemotiveerd verzoek tot (voor)naamswijziging moet gebeuren door de betrokkene zelf of door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger en wordt gericht aan:

Federale Overheidsdienst Justitie Dienst naamsveranderingen Waterloolaan 115 1000 Brussel www.just.fgov.be

De betrokkene geeft, binnen de 60 dagen na de registratie, een afschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is:

  • die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigden is geboren
  • die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigden zijn gewone verblijfplaats heeft, wanneer geen van hen in België is geboren
  • die van het eerste district van Brussel indien geen van de begunstigden in België is geboren noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.

Indien het afschrift van het besluit niet binnen de voorgeschreven termijn (d.w.z. binnen 60 dagen na de registratie) aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt bezorgd, wordt het besluit als niet bestaande beschouwd.


Contact

Activiteiten zoeken