Milieuvergunningen

In Vlaanderen is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning van toepassing, kortweg Vlarem I. Dit Vlarem I bepaalt welke inrichtingen/activiteiten meldings- of milieuvergunningsplichtig zijn. Er bestaat een lange lijst van inrichtingen/activiteiten die op basis van hun (potentiële) impact op de omgeving worden onderverdeeld in 3 klassen. Eenzelfde activiteit (bv. onderhoud aan wagens) kan ingedeeld zijn in verschillende klassen op basis van zijn ligging. Zo mag een garagewerkplaats in industriegebied maar hefbruggen plaatsen vooraleer ze in een hogere klasse vallen dan een garagewerkplaats gelegen in woongebied.

Je kan deze lijst en de volledige lijst van hinderlijke activiteiten raadplegen op de website van de Vlaamse overheid. Je vindt er ook de verschillende aanvraagformulieren.

Meldingsplichtige inrichtingen klasse 3

Dit zijn de activiteiten die de minste hinder veroorzaken. Voor deze activitieten geldt een meldingsplicht. Zodra de melding gebeurd is zoals voorgeschreven is in Vlarem I mag je de activiteit starten. Dergelijke activititeiten kunnen niet geweigerd worden op voorwaarde dat de inplantingsplaats in overeenstemming is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften.

Voorbeelden van klasse 3 activiteiten: particuliere mazouttanken vanaf 5.000 kg (andere vanaf 200 kg), propaangastanken, slagerijen, bakkerijen, standaardgarages, het plaatsen van meer dan 3 voertuigen andere dan personenwagens, kleine schrijnwerkerijen, smederijen, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden...

Vergunningsplichtige activiteiten klasse 1 en 2

Dit zijn activiteiten waarvan de (potentiële) hinder groter wordt ingeschat. Klasse 1-activiteiten zijn de meest belastende. De vergunning moet aangevraagd worden bij de deputatie van Oost-Vlaanderen die op haar beurt ook de vergunning verleent. Klasse 2-activiteiten zijn minder belastend en de vergunning moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen die ook de vergunning verleent.

Voor beide klassen wordt een openbaar onderzoek gehouden door het aanplakken van de aanvraag op de inplantingsplaats en bij de gemeente. Na het verlenen van de vergunning kan administratief beroep ingediend worden. Enkel voor de klasse 1-vergunningen worden de bewoners binnen een straal van 100 meter persoonlijk aangeschreven.

Voorbeeldenvan klasse 2 activiteiten: grote schrijnwerkerijen, grote garages, carwashes, benzinetanken, landbouwbedrijven, manèges,... Voorbeeldenvan klasse 1 activiteiten: benzinestations, grote industriële activiteiten, landbouwbedrijven met meer dan 200 inheemse grote zoogdieren,...

Vlarem II bundelt alle voorwaarden waaraan de hinderlijke activiteiten moeten voldoen. Hierin is ook een hoofdstuk 6 opgenomen voor niet-hinderlijke activiteiten. Er worden voorwaarden opgesomd voor:

  • Particuliere stookolietanken van minder dan 5.000 kg
  • Lozen huishoudelijk afvalwater van woongelegenheden
  • Beheersing van licht
  • Beheersing van asbest
  • Verwarminginstallaties
  • Niet-ingedeelde muziekactivitieten zoals éénmalige optredens, fuiven, feesten, ...
  • Niet-ingedeelde koelinstallaties

Contact informatie