Exploitatie van een IIOA (Ingedeelde Inrichting Of Activiteiten)

Er bestaat een lange lijst van inrichtingen/activiteiten die op basis van hun (potentiële) impact op de omgeving worden onderverdeeld in 3 klassen. Eenzelfde activiteit (bv. onderhoud aan wagens) kan ingedeeld zijn in verschillende klassen op basis van zijn ligging. Zo mag een garagewerkplaats in industriegebied maar hefbruggen plaatsen vooraleer ze in een hogere klasse valt dan een garagewerkplaats gelegen in woongebied.

Deze lijst van hinderlijke activiteiten is opgenomen als bijlage I van Vlarem II.

Voor het exploiteren van hinderlijke inrichtingen/activiteiten is een omgevingsvergunning (melding) nodig.
Aanvragen die werden ingediend voor 1 januari 2018 worden behandeld volgens de Vlarem-procedures.

Nieuw is dat omgevingsvergunningen worden verleend voor onbepaalde duur met uitzondering van een aantal activiteiten (bv. ontginningen, grondwaterwinningen, ...).

Meldingsplichtige activiteiten klasse 3

Dit zijn de activiteiten die de minste hinder veroorzaken. Voor deze activiteiten geldt een meldingsplicht. De exploitatie mag beginnen de dag na de betekening van de meldingsakte. Dergelijke activititeiten kunnen niet geweigerd worden op voorwaarde dat de inplantingsplaats in overeenstemming is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften.

Voorbeelden van klasse 3 activiteiten: particuliere mazouttanken vanaf 5.000 kg (andere vanaf 200 kg), propaangastanken, slagerijen, bakkerijen, standaardgarages, het plaatsen van meer dan 3 voertuigen andere dan personenwagens, kleine schrijnwerkerijen, smederijen, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden...

Vergunningsplichtige activiteiten klasse 1 en 2

Dit zijn activiteiten waarvan de (potentiële) hinder groter wordt ingeschat.

Klasse 1-activiteiten zijn de meest belastende. De vergunning moet aangevraagd worden bij de deputatie van Oost-Vlaanderen, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.  

Klasse 2-activiteiten zijn minder belastend en de vergunning moet aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst of provinciale lijst.

Voor beide klassen wordt een openbaar onderzoek gehouden door het aanplakken van de aanvraag op de inplantingsplaats en bij de gemeente. Na het verlenen van de vergunning kan administratief beroep ingediend worden. Enkel voor de klasse 1-vergunningen worden de bewoners binnen een straal van 100 meter persoonlijk aangeschreven.

Voorbeelden van klasse 2 activiteiten:  benzinestations, grote schrijnwerkerijen, grote garages, carwashes, benzinetanken, landbouwbedrijven, manèges,...

Voorbeelden van klasse 1 activiteiten: grote industriële activiteiten, landbouwbedrijven met meer dan 200 inheemse grote zoogdieren,...

Tot welke klasse behoort mijn activiteit?

De Vlaamse overheid heeft daarvoor een handige tool: de Vlaremwegwijzer.

Vind je jouw activiteit hier niet terug ga dan naar de volledige indelingslijst van hinderlijke activiteiten.
Hier kan je nagaan of jouw activiteit beschouwd wordt als hinderlijk en/of je activiteit meldings- of vergunningsplichtig is.
In het geval meerdere ingedeelde activiteiten van toepassing zijn, geldt de hoogste categorie.

Welke voorwaarden moet ik naleven?

Vlarem II bundelt alle voorwaarden waaraan de hinderlijke activiteiten moeten voldoen. Hierin is ook een hoofdstuk 6 opgenomen voor niet-hinderlijke activiteiten. Er worden voorwaarden opgesomd voor:

  • Particuliere stookolietanken van minder dan 5.000 kg
  • Lozen huishoudelijk afvalwater van woongelegenheden
  • Beheersing van licht
  • Beheersing van asbest
  • Verwarminginstallaties
  • Niet-ingedeelde muziekactivitieten zoals éénmalige optredens, fuiven, feesten, ...
  • Niet-ingedeelde koelinstallaties

Contact informatie