Meerjarenplan 2020-2025: Ninove wordt een mobiele, economisch welvarende en klimaatrobuuste stad

Meerjarenplan

Klimaatgezonde groene leefomgeving

We willen een leefomgeving die groen is, diervriendelijk en net. Bij de inrichting van groene ruimtes houden we dan ook rekening met de biodiversiteit en het natuurlijke ecosystemen. We richten de publieke ruimte diervriendelijk in door bijkomende hondenlosloopweides- en zones in te richten en door schuilhokken te plaatsen voor koloniekatten, waar we ook gecontroleerd kunnen voederen (met een voederpas).
Bij nieuwbouw of renovatie van onze gebouwen passen we de meest duurzame technieken toe (we plaatsen zonnepanelen, hoogrendementsketels, hoogrendementsbeglazing,…). Ook in ons aankoopbeleid houden we rekening met duurzaamheid. Zo kopen we gerecycleerd kantoorpapier aan, ecologische schoonmaakmiddelen, energiezuinige koelkasten, milieuvriendelijke voertuigen …
Ook intern houden we rekening met duurzaamheid. We zetten in op een duurzaam geordende ruimte waar we de open ruimte maximaal vrijwaren, en houden hier rekening mee bij het toekennen van omgevingsvergunningen. Door het opsporen, registreren en aanpakken van leegstaande, verwaarloosde of onbewoonbare gebouwen en woningen garanderen we de woningkwaliteit. En we ondersteunen inwoners bv. ook bij het aanvragen van hun renovatiepremie, aanpassingspremie,…

Bereikbare stad en dorpen

De dorpen en de stad moeten zo veel mogelijk via trage wegen bereikbaar zijn. Daarom zetten we hard in op het inventariseren, inrichten en onderhouden van deze trage verbindingen. Zo openden we de afgelopen 2 jaar al zo’n 28 extra voetwegen, en voorzagen we al 5 voetwegen van halfverharding, o.a. in Outer en Meerbeke. Daarnaast optimaliseren we in samenwerking met Vervoerregio Aalst, het vervoer in onze regio. In dit samenwerkingsverband gaan elf steden en gemeenten aan de slag rond mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Samen met Dendermonde, Aalst, Denderleeuw en de omliggende gemeenten wordt er ingezet op een pasklare mobiliteit voor iedere inwoner en op een vlotter transport van goederen. Dat zal vorm krijgen in een Regionaal Mobiliteitsplan, waarin er bv. veel aandacht is voor het woon-schoolverkeer en het pendelverkeer richting Brussel in onze regio.

We onderhouden uiteraard ook het openbaar domein en verbeteren de kwaliteit ervan via wegen- en rioleringswerken en ontharden waar mogelijk. We leggen voet- en fietspaden aan als veilige verbindingen voor de zwakke weggebruiker. Een efficiënt en gestructureerd waterbeleid zorgt ervoor dat het risico op overstromingen en afspoeling van vruchtbare bodem zoveel mogelijk beperkt wordt. Daarvoor zoeken we naar oplossingen voor de knelpunten door de aanleg van bv. buffergrachten, overloopgebieden, grasstroken, hakselhoutdammen…

Aantrekkelijke werk- en winkelstad

We profileren Ninove als shoppingstad door het ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en ambulante handel. We nemen initiatieven ook om in de deelgemeenten een kwalitatief, vlot bereikbaar en aangenaam handelsaanbod te waarborgen.
Daarnaast willen we ook dat bedrijven zich voldoende kunnen ontwikkelen op Ninoofs grondgebied en nemen we maatregelen om de werkgelegenheid op het eigen grondgebied te bevorderen, o.a. via een samenwerking met Group Intro voor het Fietspunt en de organisatie van de jaarlijkse jobbeurs waar we werkzoekenden en werkaanbieders uit eigen streek samen brengen.

Illustratie meerjarenplan

Speerpunten

  • streven naar een klimaatgezonde, diervriendelijke, nette en groene leefomgeving
  • actualiseren en onderhouden het geografische informatiesysteem (GIS)
  • duurzaam ordenen en ontwikkelen van de Ninoofse ruimte
  • creëren van een multimodaal bereikbare stad en dorpen
  • ontplooien van een kwaliteitsvol Ninoofs openbaar domein
  • verder uitbouwen van Ninove tot een aantrekkelijke stad om te werken en te winkelen

Project in de kijker

Het voorjaar van de dienst lokale economie was strak gepland. Op het schema stonden onder meer de Bloemen-, tuin- en biomarkt, Witte Donderdag en de zoektocht naar een nieuwe zaakvoerder voor de start-up. En toen kwam corona.

Lees verder op www.ninove.be/steunmaatregelen-voor-handelaars-in-tijden-van-corona


Contact informatie