Meerjarenplan 2020-2025: (H)echt samenleven in Ninove

Verbondenheid, solidariteit, samen sterk… De laatste maanden ging er geen dag voorbij of je zag, las en hoorde het wel minstens één keer per dag. Terecht en hartverwarmend in tijden van grote crisis.

Maar ook al voor corona besefte Ninove hoe belangrijk een (h)echte gemeenschap is. Dat bewijst ze door in het meerjarenplan expliciet en prioritair belang te hechten aan de volgende doelstelling: ‘een sterke gemeenschap uitbouwen waar veiligheid, werk, harmonieus samenleven en gelijkheid centraal staan’.

Meerjarenplan

Veiligheid

De komende jaren wordt het veiligheidsbeleid verder versterkt. De stad wil een nog veiliger leefomgeving in Ninove realiseren en het onveiligheidsgevoel verminderen. Het politiekorps wordt uitgebreid en er komen meer (mobiele) camera’s. Die zullen efficiënt worden ingezet, o.a. in de strijd tegen sluikstorten. Gemeenschapswachten en buurtinformatienetwerken (BIN’s) worden nog crucialer in de bestrijding van overlast. Er komen stadsmariniers in de wijken, en een horecacoach zal werken aan een goede relatie tussen horeca(klanten) en buurtbewoners.

Welzijn voor iedereen

Inzetten op inburgeringskansen voor iedereen en bruggen bouwen tussen de gemeenschappen zijn voorwaarden voor een geslaagd welzijnsbeleid en warme samenleving. Er wordt actief ingezet op een activering van de nieuwkomers en kennis van het Nederlands. Het Sociaal Huis wordt de centrale plek voor de sociale dienstverlening. Tegelijk breiden we het huis-aan-huis werken in de kwetsbare wijken en dorpen uit. Buurtwerkers zullen samenlevingsproblematieken detecteren en burgers correct doorverwijzen naar de juiste vormen van hulp- en dienstverlening. Gezinsarmoede krijgt daarbij bijzondere aandacht. Integratie voor iedereen, investeren in taalonderwijs Nederlands en activeringstrajecten (Sociale economie, lokale tewerkstellingsinitiatieven) staan eveneens hoog op de agenda. Tot slot nemen we de regierol op in de hulpverlening rond (psychische) gezondheidszorg, door onder meer de aanwerving van een psycholoog, het opzetten van een netwerk van gespecialiseerde medici en de ondersteuning van de opstart van een wijkgezondheidscentrum.

Niet alleen sociale dienstverlening zorgt voor welzijnskansen, ook toegankelijke vrije tijd (sport en cultuur) speelt een sleutelrol in een (h)echte samenleving. We verbreden het cultuuraanbod naar nieuwe vormen van cultuur die nauwer aansluiten bij de leefwereld van jongeren en kwetsbare groepen. Zo creëren we ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein, via onder meer street workout en street art. Er zijn plannen voor een jeugdhuis in de stad en we streven ernaar dat iedere deelgemeente een goed onderhouden en veilig speelterrein heeft.

Actief burgerschap

Veel plannen dus, waarover we ook zoveel mogelijk jouw ‘gedacht’ willen. We gaan dan ook in dialoog met de burgers van onze stad, liefst ook inspraak vóordat de beslissingen getroffen worden. Het platform Mijn Ninove is alvast een digitale hulp om jou te bevragen over een aantal projecten en zo een draagvlak te creëren voor onze beslissingen. Hou deze website de komende maanden en jaren dan zeker in de gaten!

Illustratie meerjarenplan

Speerpunten

  • we zetten in op een versterkt integraal veiligheidsbeleid
  • we ontwikkelen kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatieruimte
  • we versterken het sociaal, welzijns- en armoedebeleid
  • we zetten in op een beleid om burgers te stimuleren actief mee te participeren 

Project in de kijker

Om de leefbaarheid te verbeteren en veiligheid te verhogen, moet openbare overlast aangepakt worden. Dat kan via het politiereglement


Contact informatie