Meerjarenplan 2020-2025: sterke gemeenschap

Een kordaat veiligheidsbeleid, inzetten op inburgering en integratie, een versterkt economisch beleid, een sociaal – en welzijnsbeleid en armoedebestrijding zijn de speerpunten om de samenlevingsproblematiek in onze stad aan te pakken.

Integraal veiligheidsbeleid

Het integraal veiligheidsbeleid dat werd opgestart tijdens de vorige bestuursperiode wordt versterkt met de bedoeling een nog veiliger leefomgeving in Ninove realiseren en daardoor het onveiligheidsgevoel bij vele Ninovieters te verminderen. Een forse uitbreiding van het politiekorps, met bijzondere aandacht voor de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het lokaal informatiekruispunt (LIK), zal doorgevoerd worden. We breiden het cameranetwerk verder uit en zetten het effectief en efficiënt in. Hierbij voorzien we ook in meer slimme en mobiele camera’s voor de aanpak van sluikstorten.

We professionaliseren de werking van de  gemeenschapswachten, waarbij zij ook vaststellers worden van GAS-overtredingen, en promoten en ondersteunen actief BuurtInformatieNetwerken (BIN’s). We willen een systeem van stadsmariniers invoeren in onze wijken, in de eerste plaats waar de samenlevingsproblemen het grootst zijn. Zij zullen de problemen van de mensen van dichtbij aanpakken, kordaat, maar steeds ook verbindend.

Tot slot wordt een horecacoach voorzien om het duurzaam samengaan van horeca in een buurt te begeleiden en wordt een duidelijk kader uitgewerkt om lawaaioverlast te beperken en de combinatie wonen en feesten leefbaar te houden.

Inburgering en integratie

Een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid is een tweede prioriteit. Inburgering en het bouwen van bruggen tussen de gemeenschappen blijft hierbij het leidmotief. Er wordt actief ingezet op activering van nieuwkomers.

Inburgering veronderstelt ook kennis van het Nederlands. We voeren een actief beleid om het Nederlands als voertaal te kennen en te hanteren in de dagdagelijkse omgang in onze stad. Daarnaast zal de stad bijkomend investeren in taalonderwijs Nederlands en activeringstrajecten voor nieuwkomers.

Welzijnsbeleid

We leggen nieuwe accenten in het sociaal- en welzijnsbeleid. Zo zal het Sociaal Huis geopend worden als toegangspoort tot integrale hulpverlening en verschillende welzijnspartners voor alle Ninovieters. Tegelijk gaan we meer huis-aan-huis werken in de kwetsbare wijken en dorpen, door onder meer de aanwerving van buurtwerkers om samenlevingsproblematieken te detecteren en burgers adequaat door te verwijzen naar de juiste vormen van hulp- en dienstverlening. Gezinsarmoede krijgt onze bijzondere aandacht. We voorzien in huiswerkbegeleiding voor de Ninoofse kinderen en nemen de regierol op om in opnamebeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen prioriteit te geven aan alleenstaande ouders in kwetsbare situaties. Sociale economie en lokale tewerkstellingsinitiatieven worden maximaal ondersteund en mogelijk gemaakt. Tot slot nemen we de regierol op in de hulpverlening rond (psychische) gezondheidszorg, door onder meer de aanwerving van een psycholoog, het opzetten van een netwerk van gespecialiseerde medici en de ondersteuning van de opstart van een wijkgezondheidscentrum. Aansluitend streven we ernaar een dementievriendelijke stad te zijn, te beginnen met de aanpassing van ons eigen woonzorgcentrum in functie van bewoners met dementie.

Samen leven

We ondersteunen onze verenigingen en burgers aan de hand van kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte en vrije tijdsinfrastructuur. Er komt een jeugdhuis in de binnenstad. Dit wordt een plaats waar alle jongeren uit Ninove en omstreken terecht kunnen en elkaar ontmoeten, met bijzondere aandacht voor kwetsbare jongeren. Voor deze groep wordt een professionele begeleiding voorzien wiens opdracht het is met deze kwetsbare jongeren een jeugdwerking uit te bouwen. Daarnaast vernieuwen we het skatepark in het stadspark en streven we ernaar in iedere deelgemeente een kwaliteitsvol en goed onderhouden speelplein te hebben. Ook de ouderen worden niet uit het oog verloren, we realiseren een ontmoetingscentrum in Denderwindeke.

We verbreden het cultuuraanbod naar nieuwe vormen van cultuur die nauwer aansluiten bij de leefwereld van jongeren en kwetsbare groepen. Zo creëren we ruimte voor sport- en kunstbeoefening in het openbaar domein, via onder meer street workout en street art. Het toekomstplan voor onze bibliotheek wordt uitgevoerd, waarbij de bibliotheekwerking wordt verruimd met een digitaal aanbod, de bib meer een laagdrempelig kennis- en activiteitencentrum wordt waar tal van artistieke en literaire activiteiten plaatsvinden en een bibliotheekgemeenschap wordt gecreëerd in en rond de bibliotheek. We nemen de Liberale Kring in gebruik, waarbij deze locatie zijn cultuurfunctie behoudt.

De toeristische dienst blijft behouden in de hospitaalkerk. Aanpalend aan het toeristisch centrum, wordt een administratief gebouw ontwikkeld ter ondersteuning van de toeristische dienst en de VVV.

Carnaval blijft het grootste evenement van onze stad en de groepen die dit alles mogelijk maken verdienen onze steun. We erkennen de nood aan voldoende werkruimtes voor onze carnaval groepen en zullen structurele oplossingen bieden om het probleem aan te pakken.

Op het vlak van sport erkennen we de nood aan kwalitatieve sportinfrastructuur en voorzien we hiervoor ook de nodige financiële middelen. We bouwen het ‘Sport-voor-Allen-beleid’ verder uit met aandacht voor alle doelgroepen en in complementariteit met het bestaande private aanbod zodat elke Ninovieter aan levenslange sportbeleving kan doen.

Inspraak

Als een modern bestuur willen we in voortdurende dialoog gaan met de burgers van onze stad. Inspraak moet tot stand komen voordat de beslissingen getroffen worden. Daarom ontwikkelen we een beleid rond structurele en occasionele participatie en slaan we verder de weg in die we in de zomer van 2019 met het platform Mijn Ninove zijn ingeslagen en beogen we de inwoners te raadplegen over de invulling van strategische projecten binnen de meerjarenplanning. Op deze manier gaan we een strategisch pact aan voor Ninove en beogen we een groot maatschappelijk draagvlak te creëren voor onze beleidsbeslissingen.

Speerpunten

  • we zetten in op een beleid om burgers te stimuleren actief mee te participeren
  • we zetten in op een versterkt integraal veiligheidsbeleid
  • we ontwikkelen kwaliteitsvolle ontmoetings-, speel- en recreatieruimte
  • we versterken het sociaal, welzijns- en armoedebeleid

Contact informatie