Meerjarenplan 2020-2025: politiereglement

Om de leefbaarheid te verbeteren en veiligheid te verhogen, moet openbare overlast aangepakt worden. Dat kan via het politiereglement.

Overlast aanpakken

Een politiereglement pakt verschillende overlastfenomenen aan. Het legt afspraken vast waaraan burgers zich moeten houden om zo overlast zoveel mogelijk te vermijden. In het reglement staan bepalingen rond zwerfvuil en sluikstorten, wildplassen, overhangend groen naar het openbaar domein, onderhoud van de berm en trottoir, vuurwerk, kamperen, schadelijke middelen…. Het legt ook enkele spelregels vast rond het gebruik van de openbare ruimte (bijvoorbeeld bij evenementen, manifestaties, kermissen…).

Politie, GAS-vaststellers en gemeenschapswachten

Sinds 1 januari 2020 zijn het vroegere politiereglement, het GAS-reglement en andere stedelijke reglementen in één nieuw politiereglement samengebracht, en kunnen zowel de politie als de GAS-vaststellers inbreuken op dit reglement verbaliseren. Zij stellen de overtredingen vast en maken hiervan een proces-verbaal of bestuurlijk verslag op. Dat dossier wordt beoordeeld door een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar van de provincie. Op die manier hoopt de stad snel en effectief te kunnen optreden tegen overlast.

De gemeenschapswachten hebben voorlopig nog een sterke sensibiliserende rol. Zij wijzen inwoners er op als ze overtredingen begaan, en hoe ze dit kunnen in de toekomst kunnen vermijden. Zij zijn ook de ogen en oren van de stad, en vaak eerste aanspreekpunt voor de burger.

Verboden of verplicht

Een greep uit een aantal verboden en verplichtingen uit het politiereglement:

 • huisnummers moeten goed zichtbaar zijn vanaf openbare weg
 • verplichting om je trottoir proper te houden
 • verbod op sluikstorten
 • verboden afval te verbranden
 • verboden te vissen zonder vergunning
 • verboden vuurwerk en gelijksoortige zaken af te steken
 • verbod op wildplassen
 • honden verplicht aan de leiband
 • verboden uitwerpselen van dieren achter te laten
 • verboden de rust te verstoren ‘s nachts
 • graffiti spuiten verboden zonder toestemming

Daarnaast staan er ook heel wat afspraken in het reglement, o.a. over:

 • snoeien van planten of bomen
 • veiligheidsmaatregelen bij sneeuw en ijzel
 • bepalingen rond parkeren en stilstaan
 • waar en wanneer het huishoudelijk afval buiten zetten
 • waar en hoe lang affiches aanbrengen
 • bepalingen rond geluidshinder
 • regels voor evenementenruimte

Overtreed je deze bepalingen of afspraken, dan kan je dus beboet worden!

Alle bepalingen lees je in het politiereglement.


Contact informatie