Meerjarenplan 2020-2025: hedendaagse dienstverlening

Meerjarenplan

We verzekeren een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening tijdens alle levensfasen van de burger. We organiseren een sterke fysieke loketwerking en een laagdrempelig digitaal loket en digitaliseren de werking van de dienst burgerzaken. We beheren de begraafplaatsen en organiseren verkiezingen.

We bouwen een communicatiebeleid op maat van alle Ninovieters uit. We vernieuwen de huisstijl en signalisatie, we informeren de bevolking via periodieke uitgaven (stadsmagazine, zakboekje, affiches, flyers,…) en digitale kanalen (website, sociale media, lichtkranten, nieuwsbrieven,…).

We onthalen nieuwe inwoners gastvrij. We coördineren de klachtenbehandeling.

We voeren een gezond financieel beleid.

We zetten in op toekomstgerichte digitalisering van de werking en dienstverlening o.a. door de ICT, hardware en randapparatuur uit te breiden, en te werken aan de telefonie en de vergaderzaal-infrastructuur. We breiden ook het ICT-securitybeleid uit en vernieuwen de steminfrastructuur van de raadszaal.

We verhogen de veiligheid en leefbaarheid door een bestuurlijke aanpak van criminaliteit & overlast. Daarom bouwen we het structureel veiligheidsoverleg tussen politie, interne en externe partners verder uit, en zetten we in op preventie, sensibilisering en handhaving. We zetten we het project autonome werkstraffen verder, ondersteunen en betoelagen we de brandweer- en politiezone en leggen we bestuurlijke maatregelen op om de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust te garanderen. nemen deel aan projecten van externe partners en geven deze initiatieven lokaal vorm.

Organiseren van een snelle en adequate multidisciplinaire hulpverlening bij noodsituaties, o.a. door het inventariseren en analyseren van de mogelijke risico’s op het grondgebied van Ninove, door het opstellen en actualiseren van noodplannen en het organiseren van rampoefeningen en het gemeentelijk crisiscentrum verder uit te rusten.

We voeren een efficiënt beleid voor het sociaal en duurzaam aanbesteden van werken, leveringen en diensten in lijn met de wetgeving op overheidsopdrachten en beheren van het stedelijke patrimonium op een preventieve & duurzame wijze. We verhogen de kwaliteit van de gebouwen door renovatie- en aanpassingswerken, voeren een gebouwbeheersysteem in en voorzien in camerabeveiliging voor de stedelijke gebouwen. We ontwikkelen ook een globale visie op een duurzaam en klimaatbestendig stedelijk patrimonium.

Voeren van een personeelsbeheer en -beleid gericht op het welzijn van de werknemer.

We werven o.a. sterke werknemers aan die onze organisatie mee naar een hoger niveau tillen en zetten in op de verdere ontwikkeling van de competenties van onze personeelsleden en maken van Ninove a ‘nice place to work’.

We ondersteunen de werking van de politieke organen en bewaren, ontsluiten en digitaliseren het administratief archief.

Illustratie meerjarenplan

Speerpunten

  • we bewaren, ontsluiten en digitaliseren het administratief archief
  • we verzekeren van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening tijdens alle levensfasen van de burger
  • we bouwen een communicatiebeleid op maat van alle Ninovieters via een multikanale benadering uit
  • we voeren een gezond financieel beleidwe zetten in op toekomstgerichte digitalisering van de werking en dienstverlening
  • we verhogen de veiligheid en leefbaarheid door een bestuurlijke aanpak van criminaliteit & overlast
  • we organiseren van een snelle en adequate multidisciplinaire hulpverlening bij noodsituaties
  • we voeren een efficiënt beleid voor het sociaal en duurzaam aanbesteden van werken, leveringen en diensten in lijn met de wetgeving op overheidsopdrachten
  • we beheren het stedelijke patrimonium op een preventieve en duurzame wijze
  • we voeren een personeelsbeheer en -beleid gericht op het welzijn van de werknemer
  • we ondersteunen de werking van de politieke organen

Contact informatie