Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan 2020 – 2025 van stad en OCMW Ninove werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019. Voor het eerst werd een meerjarenplan voor stad en OCMW samen opgemaakt, dat door beide raden wordt vastgesteld. Dit plan is het eindresultaat van een proces dat meer dan anderhalf jaar geleden is opgestart. In dit meerjarenplan worden de grote lijnen en strategische projecten voor het beleid van de komende jaren vastgelegd.

Projecten in de kijker

In 2020 focussen we in elk nummer van Ninove Info op een beleidsdoelstelling van het meerjarenplan. We zetten ook telkens een project in de kijker.

Waaruit bestaat het meerjarenplan?

Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk deel (de beleidsnota), een financieel deel (de financiële nota) en een toelichting. De volledige bundel bestaat uit:

 •  Een inleidende nota, waarin dieper wordt ingegaan op de principes van de beheers- en beleidscyclus (BBC) en de belangrijkste wijzigingen eraan, de totstandkoming en het traject die tot dit meerjarenplan geleid hebben, de rapportering en de beleidsevaluatie;
 • Een strategische nota, die de prioritaire beleidsdoelstellingen voor Ninove en hun financiële impact beschrijft tot op actieniveau. Voor de overige beleidsdoelstellingen wordt de financiële impact beschreven op het niveau van de doelstelling en het actieplan. Van de 9 beleidsdoelstellingen, werden er 3 als prioritair beschouwd.
 • De financiële nota, die bestaat uit:
  • Het financieel doelstellingenplan (M1-schema)
  • De staat van het financieel evenwicht (M2-schema)
  • Het overzicht van de kredieten (M3-schema)
 • De toelichting, die een zicht geeft op de grondslagen en assumpties bij de opmaak van dit meerjarenplan, de diverse T-schema’s en de financiële risico’s.
 • De documentatie bij dit meerjarenplan, waaronder onder meer de omgevingsanalyse en de inspiratienota, het bestuursakkoord, de resultaten van de participatie Mijn Ninove, het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties, toegestane werkings- en investeringssubsidies, overzicht van de beleidsvelden en per beleidsdomein, overzicht van de verbonden entiteiten, overzicht personeelsinzet, overzicht jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

Historiek meerjarenplannen

De historiek van de meerjarenplannen, het budget en de jaarrekeningen van de stad en het OCMW lees je hier.


Contact informatie