Leegstandsheffing en krotbelasting

Het Vlaams gewest heeft sinds 1996 twee krotbelastingen ingevoerd. Eén voor leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen en één voor leegstaande en verkrotte bedrijven. Beide belastingen worden in samenwerking met de stad toegepast.

Vanaf 1 januari 2010 heeft het Vlaams gewest de belasting op leegstaande woningen stopgezet. Zij gaat ervan uit dat de stad op zelfstandige basis een gemeentelijke leegstandsheffing invoert.  

Sinds 1 september 2009 is het grond- en pandenbeleid in Vlaanderen van kracht. Dit decreet verplicht de gemeente om een eigen leegstandsregister (een register met leegstaande gebouwen en woningen) op te maken.

De stad Ninove heeft hiervoor een reglement opgesteld dat de te volgen procedure vanaf het vaststellen tot de feitelijke inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen vastlegt. Na 1 jaar inventarisatie, heft de stad een leegstandsbelasting.


Contact informatie