Landbouw - landbouwrampen - schade aan teelten

Wanneer is er sprake van een landbouwramp?

We spreken van een landbouwramp wanneer een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) een uitzonderlijk karakter heeft of van een uitzonderlijke hevigheid is, of wanneer er een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen optreedt, die belangrijke en algemene vernielingen van gronden, teelten of oogsten hebben teweeggebracht. Let op: hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omwille van het feit dat hagel verzekerbaar is.

Indien er enkel schade is aan landbouwteelten dan is er na erkenning door de minister sprake van een landbouwramp. Indien de schade echter verder gaat dan landbouwgewassen en er door het natuurverschijnsel ook andere burgers dan landbouwers getroffen zijn dan is er sprake van een algemene ramp.

De erkenning van een schadelijk feit als landbouwramp wordt geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van landbouw en dit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor moet voldaan zijn een aantal voorop gestelde voorwaarden rond totaal bedrag van schade en terugkeerperiode of frequentie van het klimatologisch evenement. 

Wat te doen als landbouwer bij schade?

In de eerste fase is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Hierbij is het aangewezen om een verzoek in te dienen bij de gemeente waarin uw grond gelegen is, tot een bezoek van de schattingscommissie. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe u dit verzoek dient in te dienen, maar schriftelijk wordt aanbevolen. Bij deze aanvraag geeft u best al zo veel mogelijk elementen mee zoals info uit de verzamelaanvraag, getroffen percelen en de grootte, getroffen gewassen …

Bijeenroeping en werking van de Commissie tot vaststelling van schade aan teelten

Wanneer in een gemeente, door overmacht zoals onweer, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land-en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, wordt contact gelegd tussen de betrokken gemeente, de bevoegde ambtenaar van de FOD financiën en de bevoegde gewestingenieur van het ALV.

Wanneer uit dit overleg blijkt dat het om uitzonderlijke schade gaat, en op schriftelijke aanvraag van de betrokken landbouwers en tuinders, roept het college van burgemeester en schepenen de commissie samen met het oog op de officiële vaststelling van de schade.

De commissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste maal zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede maal  zo kort mogelijk voor  de oogst van de resterende producten (bij een nul opbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dit op deze manier aangebracht op de door de schattingscommissie opgemaakte pv's).

Indien de schadevaststelling door de commissie ontbreekt kan u andere elementen aandragen die het door u geleden verlies aantonen.

Samenstelling van de commissie

De commissie tot vaststelling van schade aan teelten is als volgt samengesteld:

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde als voorzitter;
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen;
  • de gewestingenieur van het ALV;
  • een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen;
  • een expert-landbouwer, door de gewestingenieur aangewezen.

Doel van de vaststelling van schade aan teelten

Gevallen waarvoor de vaststelling van schade belangrijk is:

  • aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfetaire grondslagen van aanslag en de vermindering van onroerende voorheffing.
  • eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds.

Erkenning als landbouwramp

  • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de minister van Landbouw.
  • Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Ministerraad van de Vlaamse regering voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.
  • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Contact informatie

Contactpersonen