Landbouw - landbouwrampen - schade aan teelten

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp' en worden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Sinds 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens die overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijder zelf, moet binnen de zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt.

Sinds 1 januari 2020 is er geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds. Het kan wel dienen als bijlage om het bestaan en de omvang van de door de schadelijder geleden schade te staven in het kader van een persoonlijk vergoedingsdossier.

Alle info is ook te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Weersverzekering voor landbouwers

Als een ramp niet wordt erkend, komt het betrokken rampenfonds niet tussen. Landbouwers kunnen hun teelten wel nog verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren.

Sinds 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een erkende brede weersverzekering sluiten tot 65% van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond. Je dient je aanvraag in via het E-loket Departement Landbouw en visserij.


Contact informatie

Contactpersonen