Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven … werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast streeft de provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie -zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit- maximaal worden getemperd.

De Provincie zet in op vijf speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen:

  • groene energie van eigen bodem
  • klimaatgezonde en aangename woonomgevingen
  • klimaatbestendige, blauw-groene landschappen
  • minder vervuilende kilometers
  • een klimaat-innovatieve economie.

Meer informatie vind je op de website Klimaatgezond Oost-Vlaanderen www.ikbenklimaatgezond.be.

Klimaatactieplan Ninove

Op 23 maart 2016 werd door de gemeenteraad het duurzaam energieactieplan goedgekeurd. Dit werd opgemaakt naar aanleiding van de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij de stad Ninove zich engageerde om tegen 2020 de CO2-uitstoot met ten minste 20% te verminderen.

De Europese Commissie wil via het burgemeestersconvenant lokale en regionale besturen rechtstreeks betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering. Als je bedenkt dat liefst 80 procent van het energiegebruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als stad niet langer aan de kant blijven staan.

Enkele cijfers

In 2011 werd op het grondgebied van Ninove bijna 169 ton CO2 uitgestoten. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 2,3 keer zo groot is als de gemeente. Bijna de helft van deze uitstoot (39%) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor maar liefst 32% van de uitstoot (snelwegen niet meegerekend). Landbouw, handel, industrie en diensten nemen samen 27% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2% van de totale uitstoot.

Een energieactieplan

De opmaak van een duurzaam energieactieplan (Sustainable Energy Action Plan) was een essentiële vereiste voor gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Om de ambities van het actieplan waar te maken, moet tegen 2020 zo’n 35.684 ton CO2 bespaard worden. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen waar binnen de verschillende sectoren moet aan gewerkt worden.

Het duurzaam energieactieplan en de maatregelentabel kan je hier raadplegen.