Ninove zet sterk in op Klimaat

Ninove zet de komende jaren fors in op klimaat. Zo willen we de CO2-uitstoot met 40% verminderen tegen 2030. Om die doelstelling te halen, kondigde het stadsbestuur in mei 2019 plannen aan om windmolens op te trekken. Die komen op de gronden die de stad in eigendom heeft ten zuiden van de Dender. De stad wil dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Ninove en haar inwoners, want 'in Ninove waait de wind voor iedereen'.

Door zelf initiatief te nemen en de gronden van de stad in een openbare aanbesteding uit te geven, kan Ninove een aantal eisen opleggen aan de energieproducenten die de windmolens beheren. Zo vloeit de meerwaarde van de windmolens terug naar de stad, de inwoners én de onmiddellijke omwonenden.

Enkele voordelen voor jou:

  • je kan mee investeren in de windmolens
  • woon je in de directe omgeving van een windmolen, dan krijgt je buurt jaarlijks 5.000 euro voor lokale projecten
  • de producenten moeten aantonen op welke manier ze nog een meerwaarde voor de stad kunnen betekenen. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen om gratis zonnepanelen op stadsgebouwen te installeren, daken te isoleren in sociale woningen of een elektrisch busje te voorzien om onze stadsrandparkings te ontsluiten op zaterdag
  • we krijgen als stad van de energieproducent elk jaar 25.000 euro per windmolen

Waar de windmolens zullen komen, ligt nog niet vast. De exacte locaties hangen af van de voorstellen die de stad zal ontvangen. Uiteraard zullen de bedrijven rekening moeten houden met de wettelijke bepalingen inzake geluid en slagschaduw.

Een jury met afgevaardigden uit de gemeenteraad, de GECORO, de administratie en externe experts zal de diverse voorstellen bestuderen en bepalen wie het project uiteindelijk mag uitvoeren.

Ninove en klimaat: een boeiend verhaal

Tijdlijn klimaat

Ninove stapt in project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’
| april 2019

Ninove trad in april 2019 toe tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, een samenwerkingsverband tussen de intercommunale SOLVA en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het samenwerkingsverband werkt met 20 prioritaire klimaatmaatregelen. Elke stad of gemeente wordt trekker van drie van die maatregelen. Zo kunnen we leren uit elkaars ervaringen en de concrete projecten optimaal uitwerken. Ninove kiest ervoor om werk te maken van:

  • lokale energieproductie met windenergie
  • een gedragen klimaatbeleid (participatie)
  • stimuleren van autodelen

Energieactieplan tot 2020
| 2016

De toetreding tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ is niet de eerste stap die Ninove zet voor een beter klimaat. Onze stad heeft al sinds 2016 een Energieactieplan en was daarmee - na Aalst - de tweede stad in de Denderstreek die een concreet engagement aanging om de klimaatverandering tegen te gaan.

De doelstelling van het Energieactieplan: Ninove wil 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen waar binnen de verschillende sectoren moet aan gewerkt worden. Het plan werd opgemaakt in samenwerking met met de Provincie Oost-Vlaanderen en het studiebureau Zero Emission Solutions.

Intercommunale Solva startte een jaar later, in 2017, met de provincie een samenwerkingsproject om ook de andere steden en gemeenten uit de regio de mogelijkheid te bieden om een klimaatactieplan uit te stippelen. Ninove zal zich in 2019 aansluiten bij 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen', zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaring.

De start: het burgemeesterconvenant
| 2015

Ninove ondertekende in 2015 het Burgemeesterconvenant. De opmaak van een Duurzaam Energieactieplan (Sustainable Energy Action Plan) was een vereiste voor steden en gemeenten om dit te kunnen ondertekenen.

De Europese Commissie wou via het Burgemeestersconvenant lokale en regionale besturen rechtstreeks betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen, omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Enkele cijfers

In 2011 werd op het grondgebied van Ninove bijna 169 ton CO2 uitgestoten. Dat is de hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 2,3 keer zo groot is als de gemeente. Bijna de helft van deze uitstoot (39%) is afkomstig van het energieverbruik in woningen. Het particulier en commercieel transport is goed voor maar liefst 32% van de uitstoot (snelwegen niet meegerekend). Landbouw, handel, industrie en diensten nemen samen 27% voor hun rekening. De CO2-uitstoot van gemeentelijke gebouwen, verlichting en voertuigen is goed voor 2% van de totale uitstoot.