Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten: kleinhandelsvergunning

Sinds 1 augustus 2018 is de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroeger gekend als de socio-economische vergunning) geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Dit betekent dat wanneer jouw project zowel kleinhandelsactiviteiten en/of stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten en/of vegetatiewijziging bevat (= gemend project), deze samen moeten aangevraagd worden. Meer info vind je op de pagina omgevingvergunning.
 

Wanneer vergunning voor kleinhandel nodig?

Kleinhandel > 400 m² netto handelsoppervlakte

Je hebt een kleinhandelsvergunning nodig wanneer je een kleinhandelsactiviteit uitoefent met een netto handelsoppervlakte (NVO) van meer dan 400 m². Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel.
 

Wijziging netto handelsoppervlakte of categorie

Je bent ook vergunningsplichtig wanneer je:
 
 • Kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt waardoor de NVO meer dan 400 m² bedraagt
 • een bestaand kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20% van de reeds vergunde NVO of met meer dan 300 m²
 • de categorie(ën) van de kleinhandelsactiviteiten wijzigt met 10% of meer van de totale vergunde NVO of met meer dan 300 m²

Uitzonderingen?

Tijdelijke handelsactiviteiten

Wanneer je minder dan 90 dagen (indien niet in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften) of 180 dagen (indien wel in overeenstemming met stedenbouwkundige voorschriften) per jaar tijdelijke handelsactiviteiten uitoefent, heb je geen kleinhandelsvergunning nodig. 
 

Overname

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Wanner er dus geen belangrijke wijziging is in de categorieën, kan je de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater.

Hoe aanvragen?

Vul volgende rubrieken van het aanvraagformulier en addendum in:

 • Algemeen aanvraagformulier
  • (1) Projectgegevens 
  • (8) Gegevens over de procedure 
  • (9) Gegevens over de aanvrager 
  • (12) Overzicht van de bijlagen 
  • (13) Ondertekening door de aanvrager 
 • Addendum:
  • W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten, p. 48-49
  • E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel*, p. 32-34

*Dit addendum vul je in voor projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis).

Hoe indienen?

Enkel kleinhandelsvergunning

Gemend project

Procedure?

De stad heeft 30 dagen om je aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er 2 procedures van behandeling mogelijk:

Vereenvoudigde procedure - Beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid

 • Enkel kleinhandelsvergunning met NVO < 20.000 m²
 • Gemengde projecten met NVO < 20.000 m² waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen eveneens onder de vereenvoudigde procedure vallen

Gewone procedure - Beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid*

 • Projecten met NVO > 20.000 m² en/of een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling omvatten

*De termijn voor beslissing is afhankelijk van de eis rond het advies van de omgevingsvergunnings­commissie. 

Nuttige links  


Contact informatie

Contactpersonen