Inname openbaar domein bij verbouwen of verhuis

Aanvragen inname openbaar domein?

Wil je een deel van de openbare weg of van de publieke ruimte gebruiken voor het plaatsen van een verhuiswagen of -lift, verwacht je een vrachtwagen die iets komt leveren, ben je aan het (ver)bouwen en wil je een werfvoertuig, bouwmateriaal, kraan, stelling of container plaatsen? Dan moet je een aanvraag tot inname openbaar domein indienen bij de dienst mobiliteit en een retributievergoeding, vastgesteld in het retributiereglement, betalen voor het aantal ingenomen m².

Mail de aanvraag tot inname openbaar domein  ten minste 5 werkdagen op voorhand naar mobiliteit@ninove.be of doe je aanvraag digitaal via de website EagleBe.

De nodige signalisatie moet je afhalen bij de technische dienst, P. De Montplein 10. Dit kan enkel na afspraak via 054 50 54 00

Toelating

De toelating die je ontvangt bepaalt:

 • welk deel en welke oppervlakte van het openbaar domein mag worden ingenomen
 • welke verkeersborden moeten gebruikt worden
 • waar en hoe de verkeersborden moeten geplaatst worden

Bij inname van het openbaar domein is het gebruik van verkeersborden wettelijk verplicht. Ze staan garant voor de veiligheid van alle weggebruikers. Dus ook de mensen die de werken uitvoeren, worden hierdoor beschermd.

Retributiebedrag

Het bedrag van de retributie op het innemen van het openbaar domein wordt als volgt berekend:

 • inname van ≤ 25m² : € 25 per dag
 • inname van > 25m² : € 25 + € 0,80 per extra m² per dag
 • vrijhouden van een zone om een vlotte doorstroming van het verkeer te garanderen : € 0,80 per m² per dag
 • afsluiten van een straat : € 100 per gestarte periode van 24u bovenop de retributie per m²

Parkeerborden en signalisatie ophalen en betalen

Eens je in het bezit bent van je vergunning, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de technische dienst, Désiré De Bodtkaai 7, Ninove. Hou er rekening mee dat je daar nog een retributie moet betalen: 1,25 euro per bord/dag + 2,50 euro waarborg per bord. Betalen kan er enkel cash.
Als de signalisatieborden te laat, vuil of beschadigd wordt teruggebracht, wordt een financiële tussenkomst aangerekend (zie artikel 3 en 4 van het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal) ,

Bijkomende voorwaarden

 • Indien een verlenging nodig is, moet de vergunning opnieuw aangevraagd worden. De situatie wordt dan geëvalueerd.

 • Voor bouwverlof kan geen onderbreking van de vergunning worden toegestaan, tenzij het voorwerp dat het openbaar domein inneemt, wordt verwijderd.
 • Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag en een begonnen vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter.
 • Wanneer een wijziging aan de vergunning wordt aangevraagd, zal een extra administratiekost van € 50 worden aangerekend.
 • Het reserveren van (parkeer)plaatsen voor (werf)voertuigen en verhuiswagens in functie van tijdelijke gebeurtenissen, wordt aanzien als een inname van het openbaar domein en is dus betalend. Ook het laden en lossen van goederen die langdurige (meer dan 30 minuten) verkeershinder veroorzaken, en waar er dus verkeersmaatregelen moeten worden voorzien, wordt aanzien als inname van het openbaar domein.

Vaststelling inname zonder vergunning

Bij vaststelling van een inname van het openbaar domein of van het afsluiten of versperren van een straat zonder vergunning, zal de retributie zoals bepaald in het reglement als volgt verhoogd worden :

 • binnenstad (gebied binnen de stadsring*): € 250 per dag
 • zone buiten de stadsring + stadsring zelf: € 150 per dag

* de stadsring omvat Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Koning Boudewijnlaan

Als de inname van het openbaar domein blijft bestaan na de dag van de vaststelling, moet onmiddellijk een aanvraag worden ingediend voor verdere inname van het openbaar domein. De retributie hiervoor zal worden berekend op basis van een verlening zoals voorzien in het reglement. De periode voor de berekening van de retributie zal ingaan de dag na de vaststelling.

Indien er geen aanvraag wordt gedaan, zal de politie of de beëdigde ambtenaar vaststelling doen om de materialen en machines waarmee het openbaar domein zonder vergunning werd ingenomen, te laten verwijderen. De kosten om de niet vergunde inname te verwijderen, zijn ten laste van de persoon in wiens opdracht het openbaar domein wordt ingenomen. De periode dat de niet vergunde inname van het openbaar domein heeft bestaan, zal ook aangerekend worden.

Inname openbaar domein langs gewestwegen

Wanneer de inname openbaar domein gelegen is langs een gewestweg (Brakelsesteenweg, Brusselsesteenweg, Edingsesteenweg, Halsesteenweg, ...) is vooraf goedkeuring nodig van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen district Aalst. Hiervoor moet een extra formulier ingevuld worden. Beide aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst mobiliteit. De dienst mobiliteit stuurt de anvraagformulieren door naar de dienst Wegen en Verkeer. De dienst Wegen en Verkeer brengt je op de hoogte van de beslissing. Na ontvangst van de vergunning en de te betalen retributie, kan je de nodige signalisatieborden afhalen bij de uitleendienst.

Belangrijk: voor gewestwegen geldt er een behandelingstermijn van 10 werkdagen.


Contact informatie