Inlichtingen bij de notaris

De notaris vervult een officiële rol bij de aankoop van een perceel grond of een woning en bij het verlijden van akten en bij de registratie ervan. 

Je kan bij de notaris ook een eerste advies vragen in verband met de voorgenomen aankoop. Hij of zij moet immers kunnen garanderen dat het beoogde perceel bouwgrond is of dat de woning zone-eigen is. Dit houdt in dat het goed gelegen is in woongebied of woongebied met landelijk karakter, (of) binnen een goedgekeurd plan van aanleg of een niet vervallen verkaveling. Zoniet is de woning zonevreemd of zijn er hoegenaamd geen bouwmogelijkheden.

Zonevreemde woningen kunnen wel onder bepaalde voorwaarden worden verbouwd. De woning mag niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied gelegen zijn (bv. natuurgebied ), mag niet verkrot zijn en het totale volume moet binnen de 1.000 m³ blijven. Opgelet, bouwovertredingen die rusten op een woning worden overgedragen van eigenaar op eigenaar!

Verder is sinds 1 oktober 1996 bij elke overeenkomst tot overdracht van grond een bodemattest vereist. Dit is een document dat informatie bevat over het al dan niet verontreinigd zijn van een grond. Het attest wordt meestal aangevraagd door de notaris bij OVAM. De inhoud ervan en de verklaring dat de koper kennis heeft van de inhoud wordt opgenomen in de onderhandse akte en later in de authentieke akte. De bedoeling is dus om de aankoper financieel te beschermen. Saneringskosten kunnen immers snel oplopen.


Contact informatie