Inlichtingen bij de dienst ruimtelijke ordening

De mogelijkheden tot het bouwen op een grond of het verbouwen van een woning worden bepaald door de ligging ervan. Zo legt niet alleen het gewestplan een bestemming op, maar ook een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkaveling kan voorschriften bepalen voor het optrekken of wijzigen van een woonst. Aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening kan je de voorschriften bekomen.

Zijn er voor een perceel geen stedenbouwkundige voorschriften, dan kan je bij het stadsbestuur altijd een voorontwerpschets van de geplande werken voorleggen. Die documenten kunnen ter advies worden voorgelegd aan de gemachtigde ambtenaar. Op die manier kan deze groen of rood licht geven voor het verder uitwerken van een ontwerp. Wens je nog meer zekerheid, bijvoorbeeld om de grond te kunnen verkopen, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.


Contact informatie