Geluid

Geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in je zaak

Wat?

Er gelden drie categorieën naargelang het geluidsniveau IN de inrichting. Je kiest zelf onder welke categorie je de muziekactiviteiten in je zaak wil laten vallen. De drie categorieën zijn:

  • categorie 1: maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
  • categorie 2: maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min
  • categorie 3: maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

LAeq staat voor het gemiddelde geluidsniveau gemeten over een bepaalde tijd, meer bepaald 15 of 60 minuten al naargelang de categorie. We vatten hierna de verschillende mogelijkheden voor je samen.

Categorie 1: maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min

Deze categorie komt bij benadering overeen met voorwaarden uit het KB 1977 dat vanaf 1 januari 2013 in VLAREM is geïntegreerd. Deze categorie is geschikt voor bv. achtergrondmuziek in cafés en restaurants.

Verplichtingen

Geen. Je hebt geen verplichting tot meten.

Controle en handhaving van het geluidsniveau

Controleurs kunnen komen meten op gelijk welke plaats toegankelijk voor publiek. Zij mogen alleen het geluidsniveau van de elektronisch versterkte muziek meten, dus geen achtergrondgeluid van bij voorbeeld je klanten. Controleurs mogen slechts een PV uitschrijven wanneer zowel de toetsingsnorm, zijnde 92 dB(A) LAmax slow, als de norm 85 dB(A) LAeq,15min overschreden zijn.

Vlarem indelingsrubriek

Voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min moet geen melding gebeuren en moet geen milieuvergunning worden aangevraagd. Mits een toelating van het college van burgemeester en schepenen kan het geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min overschreden worden. Deze mogelijkheid bestaat voor muziekactiviteiten in open lucht of in een tent bij bijzondere gelegenheden en voor feestzalen of lokalen waarin enkel muziekactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden worden georganiseerd en waarbij bovendien aan volgende criteria wordt voldaan: max 12x/jaar, max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar. Deze toelating kan door het college van burgemeester en schepenen alleen gegeven worden indien het geluidsniveau in de inrichting ≤ 100 dB(A) LAeq,60min is. Optredens in cafés, clubs, openlucht, tent enz. zullen bijgevolg mogelijk blijven tot 95 dB(A) LAeq,15min of zelfs tot 100 dB(A) LAeq,60 min. De verplichtingen van de toegelaten categorie zijn dan van toepassing. Ingeval er bij voorbeeld een toelating wordt gegeven om naar het geluidsniveau 100 dB(A) LAeq,60min te gaan, zal het geluidsniveau gemeten en geregistreerd moeten worden en zullen oordoppen kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld. (zie verder)

Categorie 2: maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

Deze categorie is in veel gevallen geschikt voor bv. fuiven.

Verplichtingen

Voor deze categorie geldt wel een verplichting tot meten, maar je mag wel kiezen of je meet in LAmax,slow of LAeq,15min. Weet dat toestellen die LAeq kunnen meten doorgaans duurder zijn dan toestellen die enkel LAmax,slow kunnen meten. Je hebt geen verplichting tot het registreren van de meetresultaten. Wel moet het geluidsniveau te allen tijde zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

Controle en handhaving van het geluidsniveau

Zowel voor jou als voor de controleurs geldt dat zowel de elektronisch versterkte muziek als het achtergrondgeluid gemeten moeten worden en dat er gemeten moet worden ter hoogte van de mengtafel of op een andere representatieve meetplaats. Aangezien het achtergrondgeluid mee gemeten wordt, sensibiliseer je klanten zodat ze bij voorbeeld niet gaan roepen wanneer er een controle plaatsvindt! Er mag slechts een PV uitgeschreven worden wanneer zowel de toetsingsnorm, zijnde 102 dB(A) LAmax,slow, als de norm 95 dB(A) LAeq,15min overschreden zijn.

Vlarem indelingsrubriek

Voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min moet je ofwel beschikken over een melding klasse 3 of een tijdelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen om naar het geluidsniveau ≤ 95 dB(A) LAeq,15min voor een bijzondere gelegenheid. Een akoestisch onderzoek is niet vereist, maar kan wel opgelegd worden door het college als bijzondere voorwaarde. Ook in deze categorie kan een toelating aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd worden voor > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min voor muziekactiviteiten gekoppeld aan bijzondere gelegenheden max 12x/jaar, max 2x/maand, max 24 kalenderdagen/jaar of voor kortdurende muziekactiviteiten van maximum 3 uren tussen 12uur en middernacht (1x/dag). Dit kan voor de kortdurende activiteiten met één aanvraag voor verschillende activiteiten tegelijk.

Categorie 3: maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq, 15min en ≤ 100 dB(A) LAeq, 60min

Deze categorie zal vooral gebruikt worden voor liveoptredens, festivals, enz.

Verplichtingen

Voor deze categorie is zowel meten als registreren verplicht. Je moet de geregistreerde meetgegevens minstens 1 maand bijhouden. Meten mag je in LAeq,15min of LAeq,60min. Registreren moet je in LAeq,60min. Het geluidsniveau moet te allen tijde zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau. Naast meten en registreren geldt voor deze categorie de verplichting tot het ter beschikking stellen van gratis oordoppen. Dit mogen uiteraard oordoppen voor éénmalig gebruik zijn. Je hoeft niet daadwerkelijk aan elke klant een set oordoppen te overhandigen. Het volstaat dat je ze ter beschikking houdt voor elke klant die er zou willen. Voor de oordoppen geldt voorlopig geen norm waaraan ze moeten voldoen. Het is evenwel aan te raden dat je gebruik maakt van oordoppen die voldoen aan de norm NBN EN 352-2:2002 en die voor een demping zorgen die voldoende groot is. Je voorziet best een demping tot op minstens 85 dB(A), 75 dB(A) zou nog beter zijn.

Controle en handhaving van het geluidsniveau

Zowel voor jou als voor de controleurs geldt dat zowel de elektronisch versterkte muziek als het achtergrondgeluid gemeten moeten worden en dat er gemeten moet worden ter hoogte van de mengtafel of op een andere representatieve meetplaats. Aangezien het achtergrondgeluid mee gemeten wordt, sensibiliseer je klanten zodat ze bv. niet gaan roepen wanneer er een controle plaatsvindt! Er mag slechts een PV uitgeschreven worden wanneer zowel de toetsingsnorm, zijnde 102 dB(A) LAeq,15min, als de norm 100 dB(A) LAeq,60min overschreden zijn. Het niet ter beschikking stellen van oordoppen of het niet meten en niet registreren is een milieu-inbreuk, waarop, zoals in het hoofdstuk over de milieuvergunning al vermeld, zware boetes staan.

Vlarem indelingsrubriek

Voor muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min moet je beschikken over een milieuvergunning klasse 2 ofwel een toelating van het college van burgemeester en schepenen om naar het geluidsniveau ≤ 100 dB(A) LAeq,60min te gaan (n.a.v. een bijzondere gelegenheid of een kortdurende muziekactiviteit). Inrichtingen die een milieuvergunning klasse 2 aanvragen, moeten een akoestisch onderzoek laten uitvoeren en, in zoverre het gaat om een permanente geluidsinstallatie, d.i. de vaste geluidsinstallatie van je zaak, een geluidsplan opmaken . M.a.w. als je een groep ontvangt die zijn eigen geluidsinstallatie meebrengt, dan hoef je hiervoor geen geluidsplan op te stellen.

Voor meer informatie surf naar www.lne.be/geluidsnormen.

Wie?

De hierboven beschreven reglementering geldt voor elk soort van horecazaak.

Kost?

Meet- en registreertoestellen en oordopjes zijn te verkrijgen in verschillende prijscategorieën.

Als je je voor het opstellen van je geluidsplan wil laten bijstaan door een geluidsdeskundige, vraag verschillende offertes.

Zoals in het hoofdstuk over de milieuvergunning al vermeld, is het bekomen van een milieuvergunning doorgaans niet goedkoop. Voor meer informatie contacteer de dienst leefmilieu (leefmilieu@ninove.be – 054 31 32 67).

Sanctie?

Als je het maximaal geluidsniveau in je zaak overschrijdt zonder te beschikken over de vereiste milieuvergunning, melding of toelating, bega je een milieumisdrijf dat kan aanleiding geven tot het opleggen van een geldboete aan jou als exploitant/organisator, maar ook aan de huurder van je feestzaal, de DJ, de geluidstechnicus, enz. Het is dus aangewezen dat je in je overeenkomsten met deze personen enkele clausules inlast waarin je duidelijk afspreekt wie waarvoor aansprakelijk is, wat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen zijn, enz. De boete kan gaan van enkele honderden tot enkele duizenden euro. De bestaande mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen blijven behouden. Er kan geen GAS-sanctie (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) worden opgelegd voor het geluidsniveau in de inrichting, wel wegens geluidsoverlast.

Tip!

De Vlaamse overheid lanceerde een sensibiliseringwebsite (www.helpzenietnaardetuut.be) vol praktische tips en weetjes om gehoorschade te vermijden. Je kan er bovendien zelf testen hoeveel risico je loopt!


Contact informatie

Contactpersonen