Handhavingsplan ruimtelijke ordening en milieu

De stad wil objectief, transparant en gestructureerd optreden bij stedenbouwkundige en milieuovertredingen. Daarvoor stelde zij een omgevingshandhavingsplan op. In dit plan legt ze prioriteiten vast op basis van impact van de overtredingen. Daarbij wordt rekening gehouden met o. a. de mogelijke ernstige hinder voor omwonenden, de ruimtelijke impact, de schade voor de volksgezondheid of beschermde gebieden. Bij de handhaving zal er dan ook in eerste instantie gekeken worden naar o.a. de impact op de open ruimte, het behoud van het groene karakter, is er aandacht voor verhardingen, reliëf- en functiewijzigingen, lucht- en bodemverontreiniging, asbest,…

Via een samenwerking met SOLVA kan de stad ook beroep doen op 2 extra handhavingsmedewerkers, en zo meer preventief gaan werken.


Contact informatie