GR20181213 Punt 8: Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - Hernieuwing (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2018 houdende aanpassing van artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken voor een termijn eindigend op 31 december 2018;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Overwegende dat het op budgettaire redenen passend is deze belasting vanaf 1 januari 2019 te hernieuwen, voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2024;

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

Er wordt vanaf 1 januari 2019 en voor een termijn van 6 jaar, eindigend op 31 december 2024, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 2

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

Normale procedure

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID)

- Elektronische vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (eVK)

- Elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG

- Dossierkost bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning A-kaart in de stad Ninove

Dringende procedure

- eID, eVK en KIDS-ID

Zeer dringende procedure

- eID, eVK en KIDS-ID

Levering in de gemeente

Levering bij BIZA (Binnenlandse Zaken)

Dringende procedure en zeer dringende procedure

- Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

€ 17,10

€ 20,50

€ 6,80

€ 0

€ 0

€ 0

€ 89,30

€ 135,70

€ 101,80

€ 59,20

€ 5

€ 5

€ 5

€ 2

€ 5

€ 45

€ 10

€ 10

€ 10

€ 5

€ 22,10

€ 25,50

€ 11,80

€ 2

€ 5

€ 45

€ 99,30

€ 145,70

€ 111,80

€ 64,20

Gewone procedure

- Reispassen meerderjarige Belgen

- Reispassen voor meerderjarige vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

- Reispassen minderjarige Belgen

- Reispassen voor minderjarige vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Dringende procedure

- Reispassen dringende procedure

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

Superdringende procedure

- Reispassen meerderjarige Belgen

- Reispassen voor meerderjarige vluchtelingen en staatlozen

- Reispassen voor minderjarige Belgen, vluchtelingen en staatlozen

€ 65

€ 61

€ 35

€ 41

€ 240

€ 210

€ 300

€ 290

€ 270

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 70

€ 66

€ 40

€ 46

€ 250

€ 220

€ 310

€ 300

€ 280

- Trouwboekjes

- “boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

€ 0

€ 20

€ 20

€ 20

€ 20

- Internationaal rijbewijs

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

- Rijbewijzen ‘bankkaartmodel’

€ 16

€ 20

€ 20

€ 4

€ 5

€ 5

€ 20

€ 25

€ 25

- Herdruk pin-puk code

€ 0

€ 5

€ 5

- Slachtbewijzen/registraties

€ 0

€ 5

€ 5

De belasting vastgesteld door de F.O.D. Binnenlandse zaken voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de KIDS-ID en de kaarten voor vreemde onderdanen wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van de belasting volgens de formule B x i waarbij:

I

B = oude belasting F.O.D.

i = de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen

I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100);

Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond.

De totale verschuldigde belasting wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van nul of vijftig eurocent

Artikel 3

De belasting is contant te betalen. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 4

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden moet dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de contante inning of, indien de belasting niet contant betaald wordt, binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.

Het bezwaar vermeldt:

- de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt

- het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen

- of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Artikel 5

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.


Contact informatie