GR20181213 Punt 18: Omgeving - OMV2018045376 - goedkeuring van de zaak v/d wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Solva voor het aanleggen van wegen en riolering t.b.v. het toekomstig nieuw regionaal bedrijventerrein tussen de N8 en Aalstersestwg.

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummers OMV 2018045376 en O/2018/343, op 28 augustus 2018 ingediend door Solva, Gentsesteenweg 1B in 9520 Vlierzele, voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van het toekomstig nieuw regionaal bedrijventerrein gelegen tussen de N28 en de Aalstersesteenweg, kadastraal gekend als :

NINOVE 1 AFD

A

0276

D

NINOVE 1 AFD

A

0351

B

NINOVE 1 AFD

A

0349

C

NINOVE 1 AFD

A

0274

E

NINOVE 1 AFD

A

0272

N

NINOVE 1 AFD

A

0278

G

NINOVE 1 AFD

A

0349

B

NINOVE 1 AFD

A

0276

E

NINOVE 1 AFD

A

0266

F

NINOVE 1 AFD

A

0353

C

NINOVE 1 AFD

A

0355

E

NINOVE 1 AFD

A

0355

F

NINOVE 1 AFD

A

0361

R 4

NINOVE 1 AFD

A

0277

B

NINOVE 1 AFD

A

0350

B

NINOVE 1 AFD

A

0278

N

NINOVE 1 AFD

A

0265

L

NINOVE 1 AFD

A

0272

M

NINOVE 1 AFD

A

0273

D

NINOVE 1 AFD

A

0275

B

NINOVE 1 AFD

A

0278

D

NINOVE 1 AFD

A

0354

A

NINOVE 1 AFD

A

0272

S

NINOVE 1 AFD

A

0266

G

NINOVE 1 AFD

A

0265

B

NINOVE 1 AFD

A

0357

C

Overwegende dat de aanvraag met betrekking tot de zaak van de wegen voornamelijk handelingen binnen het bedrijventerrein en een persleiding voor rioleringswater buiten de contouren van het bedrijventerrein omvat;

Overwegende dat het bedrijventerrein gelegen is in het deelplan Regionaal bedrijventerrein Ter Groeninge van het PRUP Kleinstedelijk gebied Ninove;

Overwegende dat de persleiding volgens het gewestplan voornamelijk gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en voor een klein deel in woongebied met landelijk karakter;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 12 oktober 2018 tot 10 november 2018 geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de stedelijke diensten openbare werken en mobiliteit gunstig advies verleend hebben;

Overwegende dat de gecoro gunstig advies verleend heeft;

Overwegende dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie nog een globaal advies moet verlenen;

Overwegende dat de aanvrager naar aanleiding van voorwaarden uit het voorwaardelijk gunstig brandweeradvies op 20 november 2018 een verzoek tot wijziging heeft ingediend met aangepaste plannen en een erfdienstbaarheid voor doorgang voor een brandweg;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 27 november 2018 het verzoek tot wijziging aanvaard heeft;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot een omgevingsvergunning met dossiernummers OMV 2018045376 en O/2018/343, ingediend op 28 augustus 2018 door Solva, Gentsesteenweg 1B in 9520 Vlierzele, voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van het toekomstig nieuw regionaal bedrijventerrein gelegen tussen de N28 en de Aalstersesteenweg, goed te keuren;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummers OMV 2018045376 en O/2018/343, op 28 augustus 2018 ingediend door Solva, Gentsesteenweg 1B in 9520 Vlierzele, voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van het toekomstig nieuw regionaal bedrijventerrein gelegen tussen de N28 en de Aalstersesteenweg, goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie