GR20181213 Punt 15: Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - meerjarenplan 2019-2020 - begroting 2019 (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming en alle latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones;

Gelet op de wet van 23 juli 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid;

Gelet op artikel 68 paragraaf 2 van de wet 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

8 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

Er wordt kennis genomen van het meerjarenplan 2019-2020 van de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Artikel 2

Er wordt kennis genomen van de begroting 2019 van de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt vastgesteld:

voor het dienstjaar 2019 op € 1.630.377,60

voor het dienstjaar 2020 op € 1.630.377,60

Artikel 4

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt vastgesteld:

voor het dienstjaar 2019 op € 340.496,12

voor het dienstjaar 2020 op € 360.087,00

Artikel 5

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

Artikel 6

Een kopie van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Zuid-Oost.


Contact informatie