GR20181213 Punt 14: Financiële dienst - stad Ninove - budget 2019 - vaststelling (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019, waarin gesteld wordt dat de aanpassing van het meerjarenplan facultatief is bij de opmaak van het budget 2019. Het budget 2019 moet niet noodzakelijk passen in het lopend meerjarenplan 2014-2019;

Overwegende dat het managementteam het budget 2019 behandelde in zitting van 20 november 2018;

Gelet op het ontwerp van het budget 2019, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 91552;

Besluit:

met 18 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

Artikel 1

Het budget 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

908.040

A. Uitgaven

49.412.698

B. Ontvangsten

50.320.739

1.a. Belastingen en boetes

26.721.683

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

23.599.056

II. Investeringen (B-A)

-9.428.644

A. Uitgaven

11.602.849

B. Ontvangsten

2.174.205

III. Andere (B-A)

6.520.418

A. Uitgaven

560.310

1. Aflossingen financiële schulden

560.310

a. Periodieke aflossingen

560.310

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

7.080.728

1. Op te nemen leningen en leasings

7.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodiek terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvordering

80.728

80.728

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-2.000.186

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.292.562

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

292.376

VII. Bestemde gelden

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

292.376

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie