GR20181122 Punt 18: Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - stadsparking (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat de stad Ninove eigenaar is van een perceel stadsgrond gelegen langsheen de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling Sectie B nr. 372 R 6;

Overwegende dat deze stadsparking op dit ogenblik niet erg functioneel is waardoor de maximale capaciteit van deze parking niet optimaal benut wordt;

Overwegende dat deze parking net buiten het stadscentrum gelegen is maar echter wel op wandelafstand waardoor deze stadsparking een goed alternatief kan zijn voor volgende personen:

 Bezoekers winkelcentrum stad Ninove.

 Mensen die gratis wensen te parkeren net buiten het stadscentrum en op wandelafstand van het stadscentrum.

 Personen die werkzaam zijn in de stad Ninove en voor bezoekers van de nabijgelegen woonwijken en bezoekers van de nabijgelegen bedrijven;

Overwegende dat er parkeerplaatsen ingericht zullen worden voor personen met een beperking, elektrische voertuigen enz;

Overwegende dat het eveneens aangewezen in de Mallaardstraat te Ninove ter hoogte van de stadsparking, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling sectie B nr. 372 R 6, 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aan te leggen voorzien van trottoirbanden voor personen met een beperking en dit op volgende locaties:

 Ninove, 2

de Afdeling sectie B nr. 372M7

 Ninove, 2

de Afdeling sectie B, aansluitend op de bestaande voetweg en tussen perceelnummers, Ninove, 2de Afdeling Sectie B nr. 372T6 (Nederwijk 159) en Ninove 2de Afdeling Sectie B nr. 372B7 (Nederwijk 167).

Overwegende dat gebruikers van de stadsparking op deze wijze de mogelijkheid hebben op een veilige wijze de rijbaan over te steken en zo hun weg verder kunnen vervolgen naar bijvoorbeeld het stadscentrum;

Gelet op het detailplan;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2008 met betrekking tot de nieuw aangelegde parking in de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling Sectie B nummer 372 R 6 wordt opgeheven.

Artikel 2

In de Mallaardstraat te Ninove zal op een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling sectie B nr. 372 R 6, parkeervakken ingericht worden:

Signalisatie:

Verkeersbord E9b (parkeren uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen).

Artikel 3

In de Mallaardstraat te Ninove zal op een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling sectie B nr. 372 R 6 zullen er 7 parkeerplaatsen voor personen met een beperking ingericht worden:

Signalisatie:

Verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram voor personen met een handicap).

Artikel 4

In de Mallaardstraat te Ninove zal op een perceel stadsgrond langs de Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling sectie B nr. 372 R 6 zullen er 4 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ingericht worden:

Signalisatie: E9a met aangepast bord "oplaadeiland voor elektrische voertuigen".

Artikel 5

In de Mallaardstraat te Ninove zullen 2 oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd worden ter hoogte van de stadsparking, kadastraal gekend Ninove, 2

de afdeling sectie B nr. 372 R 6 en dit op volgende locaties en dit zoals bedoeld in artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg:

 Ninove, 2

de Afdeling sectie B nr. 372M7

 Ninove, 2

de Afdeling sectie B, aansluitend op de bestaande voetweg en tussen perceelnummers, Ninove, 2de Afdeling Sectie B nr. 372T6 (Nederwijk 159) en Ninove 2de Afdeling Sectie B nr. 372B7 (Nederwijk 167).

De hierbovenvermelde oversteekplaatsen zullen allen voorzien worden van de aanwijzingsborden F49 (oversteekplaats voor voetgangers).

Artikel 6

Bij het in en uitrijden van de stadsparking gelegen langs de Mallaardstraat te Ninove wordt volgende signalisatie geplaatst om de rijrichting aan te geven:

Aanwijzingsbord F19 en verbodsbord C1.

Artikel 7

Bij het in en uitrijden van de stadsparking gelegen langs de Mallaardstraat te Ninove wordt volgende signalisatie geplaatst:

Verbodsbord C29 met een maximale hoogte van 2,5 meter.

Artikel 8

Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie