GR20181122 Punt 15: Omgeving - OMV2018078861 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de omgevingswerken rond het sociaal huisvestingsproject gelegen in de wijk Witherenstraat en aangevraagd door Mensch Greet voor de VMSW - O/2018/235 (datum van public

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

"Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur."

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

"Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is"

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

"Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften."

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018078861 en O/2018/235, op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Mensh Greet (VMSW) voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het sociaal huisvestingsproject in de wijk Witherenstraat in Ninove, kadastraal gekend als 1

e afd, Sie A, nrs 322w12 en 322z12;

Overwegende dat de stedenbouwkundige handelingen in deze aanvraag opgesplitst zijn in twee fasen en dat de handelingen ondermeer het aanleggen van voetpaden en parkings, het aanleggen van een parkzone met aanplanten van bomen en ander groen, het plaatsen van straatmeubilair en de nodige wadi’s, rond de reeds bewoonde appartementsblokken en aangelegde wegenis, omvatten;

Overwegende dat het project volgens de zonering van het gewestplan gelegen is in woongebied;

Overwegende dat het project gelegen is in een verkaveling van 2004 (V/2004/41), gewijzigd in 2008 (V/2007/58);

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 13 juli 2018 tot 11 augustus 2018 negen bezwaren werden ingediend met volgende argumenten, standpunten en opmerkingen:

1. Bij de tuintjes van de appartementen zijn er geen tuinhuisjes of opbergmogelijkheden voor grasmachine en tuingerief. In de appartementen is daar geen plaats voor. Misschien best de tuintjes afwerken met klinkers of kunstgras.

2. Wie van onderaan naar 'het baantje' wil gaan, moet over de parking die er komt. Is dit niet praktischer en veiliger dat die er naast komt? De ingang van het park langsheen de parking is onveilig voor spelende kinderen. Er is voldoende mogelijkheid om elders in die omgeving een rechtstreekse, veilige toegang in te tekenen.

3. Kan er onmiddellijk een camera geplaatst worden?

4. Zijn er onderaan aan de laatste blok parkings voorzien? Het kan niet de bedoeling zijn dat de bewoners van de laatste blok op de grote parking gaan staan? Ze gaan dit niet doen met als gevolg dat het straat zal vol staan. Onze ervaring is dat er zeker 15 wagens per blok zijn. Er zijn zelfs gezinnen met drie wagens;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de argumenten als volgt behandelt en repliceert:

1. In principe is dit een vraag tussen huurder en verhuurder. Ninove Welzijn onderzoekt deze vraag.

2. Dit kan opgelost worden door het pad naast de parkings te doen uitkomen op het voetpad. Dit kan in de voorwaarden meegenomen worden.

3. De dienst openbare werken heeft contact opgenomen met de firma’s van de camera’s en een plaatsbezoek gebracht. In het verslag van dit plaatsbezoek staat dat camerabewaking niet mogelijk is in het park Witherenstraat omdat er geen Line of Sight mogelijk is. Dit wil zeggen dat ze geen zichtverbinding kunnen maken met de zender op de kerktoren. Er zal hier bijkomend overleg georganiseerd worden door de bevoegde dienst.

4. De reeds verleende vergunningen omvatten volgende parkeerplaatsen:

 BA 2012/218 vergunning 45 appartementen (3 blokken). 1 parking per appartement nodig. 56 parkeerplaatsen vergund voor 45 appartementen.

 BA 2015/193 vergunning 15 appartementen (blok 4). 1 parking per appartement nodig. Vergund: 8 garages + 7 parkeerplaatsen (2 naast de 4e blok en 5 op de parking langs het park).

Met voorliggende omgevingsaanvraag zijn er in totaal nog meer parkeerplaatsen dan de reeds vergunde:66 parkings en 8 garages.

Als volgt verdeeld: beneden in de Witherenstraat (2 blokken van elk 15 appartementen)

30 parkings + 8 garages (langs garageweg). Boven in de Witherenstraat (2 blokken van elk 15 appartementen) 36 parkeerplaatsen;

Overwegende dat de interne diensten mobiliteit, leefmilieu en openbare werken een gunstig advies hebben verleend;

Overwegende dat de provinciale dienst Integraal Waterbeleid na het verkrijgen van bijkomende info, een voorwaardelijk gunstig advies heeft verleend met volgende voorwaarden:

 Enkel in het geval voldaan is aan de volgende voorwaarden, moeten de voorziene verharde grondoppervlakken niet in rekening worden gebracht bij de dimensionering van de voorziening:

o

de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag,

o

er worden geen afvoerkolken aangelegd,

o

de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 0,5 %) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15 % van de verharde oppervlakte bedraagt,

 De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.

 De noodoverlaat van de wadi’s moet zich direct onder het maaiveld bevinden zodanig dat de wadi’s geen drainerend effect hebben op de omgeving en het infiltreren van hemelwater in de bodem niet verstoord wordt. De noodoverlaat van de wadi’s mag maximaal een diameter van 160 mm hebben;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018078861 en O/2018/235, op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Mensh Greet (VMSW) voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het sociaal huisvestingsproject in de wijk Witherenstraat in Ninove, kadastraal gekend als 1

e afd, Sie A, nrs 322w12 en 322z12, goed te keuren mits voldaan wordt aan voornoemde voorwaarden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV2018078861 en O/2018/235, op 27 juni 2018 ingediend bij de stad door Mensh Greet (VMSW) voor het uitvoeren van omgevingswerken rond het sociaal huisvestingsproject in de wijk Witherenstraat in Ninove, kadastraal gekend als 1

e afd, Sie A, nrs 322w12 en 322z12, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden en lasten:

.

De ingang van het park langsheen de parking wordt verschoven naar de zijkant zodat het pad ten noorden direct rondom de parking gelegd wordt en ter hoogte van de Witherenstraat rechtstreeks uitkomt op het voetpad. Dit pad dient uitgevoerd te worden in dezelfde materialen van de voet/fietsweg in het park (geborstelde cementbetonverharding) en met dezelfde breedte (2m). De fietsenparkeerplaats van 3m x 5m en de aanpalende boom dienen hierdoor 2m oostelijker voorzien te worden.

.

De aanleg van de publieke ruimte moet gebeuren conform typebestek 250, laatste versie voor de wegenbouw en in overleg met de stedelijke dienst openbare werken en de rioolbeheerder Rio-P (De Watergroep) op kosten van de aanvrager.

.

De eigendom van de in de aanvraag aangegeven publieke ruimte en openbare nutsvoorzieningen, alsook de gronden waarop ze komen, moeten vrij en onbelast en zonder kosten afgestaan worden via een notariële akte aan de stad Ninove, na aanleg en definitieve aanvaarding, op een door haar vast te stellen datum en in elk geval bij de eindoplevering van de werken.

.

De aanvrager moet volgens art. 13.3 en 13.4. van het GRB-decreet van 16 april 2004 een GRB-conform as-builtplan opmaken en bezorgen aan de stad.

.

Op kosten van de aanvrager en op aanwijzen van de stedelijke dienst verkeer en de lokale politie moet de nodige signalisatie aangebracht worden.

.

Watertoetsvoorwaarden van de provincie:

Enkel in het geval voldaan is aan de volgende voorwaarden, moeten de voorziene verharde grondoppervlakken niet in rekening worden gebracht bij de dimensionering van de voorziening:

.

de waterdoorlatende materialen worden geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag,

.

er worden geen afvoerkolken aangelegd,

.

de verharding wordt niet in helling aangelegd (minder dan 0,5 %) en er worden opstaande randen voorzien die het water op de waterdoorlatende verharding houden tenzij de waterdoorlatende verharding kan afwateren naar een gras- of groenstrook met een oppervlakte die minstens 15 % van de verharde oppervlakte bedraagt,

De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater moeten worden nageleefd.

De noodoverlaat van de wadi’s moet zich direct onder het maaiveld bevinden zodanig dat de wadi’s geen drainerend effect hebben op de omgeving en het infiltreren van hemelwater in de bodem niet verstoord wordt. De noodoverlaat van de wadi’s mag maximaal een diameter van 160 mm hebben.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.


Contact informatie