GR20181122 Punt 12: Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2018/1 - kennisname (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 houdende goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 houdende goedkeuring van het budget 2018 van de kerkfabrieken;

Gelet op de beslissing van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge van 27 maart 2018 waarbij de budgetwijziging 2018/1 werd vastgesteld;

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint-Amandus Outer van 5 juni 2018 waarbij de budgetwijziging 2018/1 werd vastgesteld;

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 19 juni 2018 voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis;

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 24 juli 2018 voor de kerkfabriek Sint-Amandus Outer;

Overwegende dat voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge een budgetwijziging doorvoert omwille van investeringswerken die niet werden afgerond in 2017 en dat de uitgaven zullen plaatsvinden in 2018, alsook een wijziging vraagt voor de betaling van de opmaak van een beheersplan;

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Outer een budgetwijziging doorvoert omwille van investeringswerken die niet werden afgerond in 2017 en dat de uitgaven zullen plaatsvinden in 2018;

Overwegende dat de budgetwijzigingen niet zorgen voor een wijziging in de exploitatietoelagen van de stad;

Overwegende dat de budgetwijzigingen zorgen voor een stijging van de investeringstoelagen, maar dat dit niet opgenomen budgetten betreft van vorige boekjaren;

Overwegende dat wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijft van de totale bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de budgetwijziging;

Besluit:

Artikel 1

Van de budgetwijziging 2018/1 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge en Sint-Amandus Outer wordt kennis genomen.

Artikel 2

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt: Kerkfabriek

Oorspronkelijk budget 2018

Budget na wijziging 2018/1

Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge

€ 8.784,39

€ 8.784,39

Sint-Amandus Outer

€ 12.214,63

€ 12.214,63


Contact informatie