GR20181025 Punt 6: Politie - begrotingswijziging 2 2018 gewone en buitengewone dienst - vaststelling (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 54 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2018 ten behoeve van de politiezones;

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 13 december 2017 houdende vaststelling van de begroting 2018;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 21 juni 2018 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 2018;

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2 2018, gewone en buitengewone dienst;

Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging 2 2018 werd besproken in de begrotingscommissie;

Gelet op de memorie van toelichting;

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Besluit:

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

9 onthoudingen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De politiebegroting 2018 – begrotingswijziging 2 – gewone en buitengewone dienst - wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

Gewone Dienst:

Algemeen Resultaat 2017

2.072.925 €

Ontvangsten

6.917.814 €

Uitgaven

7.762.946 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-845.132 €

Saldo Vorige Jaren

190.532 €

Saldo Overboekingen

-415.000 €

Resultaat Begroting 2018

-1.069.600 €

Algemeen Resultaat 2018

1.003.325 €

Buitengewone Dienst:

Algemeen Resultaat 2017

-144.291 €

Ontvangsten

4.350.000 €

Uitgaven

5.102.200 €

Saldo Eigen Dienstjaar

-752.200 €

Saldo Vorige Jaren

-6.261 €

Saldo Overboekingen

905.961 €

Resultaat Begroting 2018

147.500 €

Algemeen Resultaat 2018

3.209 €

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit zal samen met de begrotingswijziging en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.


Contact informatie