GR20181025 Punt 37: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1 september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 houdende verlenging van de werking van de huidige scholengemeenschap GeNi in zijn samenstelling na de herstructurering van de stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen vanaf 1 september 2014 met zes jaar tot en met 31 augustus 2020;

Gelet op de dienstbrieven van 1 juni 2018 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling voor de scholen van de Scholengemeenschap GeNi van het aanwendbaar lestijdenpakket (volgens de schalen en SES), urenpakket (kinderverzorging) en puntenpakket (administratieve omkadering en ICT-coördinatie) voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op de dienstbrieven van 11 juni 2018 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap GeNi van de berekening van de puntenenveloppe stimulus en van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op de brief van 18 juni 2018 van het, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, waarbij het contingent eenheden voor vervangingen van korte afwezigheden voor de scholen van de scholengemeenschap GeNi voor het schooljaar 2018/2019 wordt meegedeeld;

Gelet op de dienstbrief van 22 juni 2018, aangevuld bij dienstbrief van 4 oktober 2018, van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap GeNi van de omkadering van het ‘pilootproject lerarenplatform’ voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op de adviezen van de schooldirecties en van de schepen van onderwijs over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden en over de verdeling en aanwending van de lestijden van het lerarenplatform voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergaderingen van 9 oktober 2018 en 11 oktober 2018 over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholen van de scholengemeenschap GeNi;

Gelet op het ontwerp van protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 18 oktober 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats) voor het schooljaar 2018/2019, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2018, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

170 kleuters geven volgens de schaal 220 lestijden

Totaal: 220 lestijden x 97,16% = 213,53 afgerond 214 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 14.

Basisomkadering: 214 lestijden + 14 lestijden = 228 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Er worden 20 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 8 voltijdse ambten + 20 lestijden kleuteronderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 16 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 10.

2. Lager onderwijs

311 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 388 lestijden

Totaal: 388 lestijden x 97,16% = 376,98 afgerond 377 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 32.

Basisomkadering: 377 + 32 = 409 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het kleuteronderwijs.

Er worden 24 lestijden via overdracht ontvangen van het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.

Er worden 37 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 17 voltijdse ambten + 5 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 20 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

In het lerarenplatform wordt een personeelslid in het ambt van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 20 lestijden aangesteld.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 22 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 16 lestijden

- islamitische godsdienst: 12 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 8 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 10 lestijden.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 38.647.

Toegekende lestijden lerarenplatform: 36.

Een halftijdse betrekking van directeur coördinatie scholengemeenschap op basis van de toegekende stimulus voor de scholengemeenschap wordt aangewend.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een voltijdse betrekking van 36/36 en een deeltijdse betrekking van 1/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

De zorgcoördinator met de voltijdse opdracht is het aanspreekpunt voor kleuterparticipatie in de Scholengemeenschap GeNi.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking van 10/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een voltijdse betrekking van 36/36 en een deeltijdse betrekking van 11/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

Artikel 2

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen (administratieve vestigingsplaats Parklaan en vestigingsplaats Seringen) voor het schooljaar 2018/2019, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2018, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Parklaan: 76 kleuters geven volgens de schaal 108 lestijden

- Seringen: 68 kleuters geven volgens de schaal 99 lestijden.

Totaal: 207 lestijden x 97,16% = 201,12 afgerond 201 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 46.

Basisomkadering: 201 lestijden + 46 lestijden = 247 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Er worden 39 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten kleuteronderwijzer: Parklaan: 5 voltijdse ambten kleuteronderwijzer, Seringen: 4 voltijdse ambten kleuteronderwijzer + 15 lestijden kleuteronderwijzer.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 16 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

In het lerarenplatform wordt een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer met een voltijdse opdracht van 24 lestijden aangesteld.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

2. Lager onderwijs

143 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 188 lestijden

Totaal: 188 lestijden x 97,16% = 182,66 afgerond 183 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 43.

Basisomkadering: 183 + 43 = 226 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het kleuteronderwijs.

Er worden 24 lestijden via overdracht afgestaan aan het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke en 3 lestijden via overdracht afgestaan aan het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Appelterre.

Er worden 45 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 7 voltijdse ambten +21 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 10 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 8 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 8 lestijden

- islamitische godsdienst: 8 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 6 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 6 lestijden.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 25.928.

Toegekende lestijden lerarenplatform: 24.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een deeltijdse betrekking van 21/36, een deeltijdse betrekking van 6/36 en een deeltijdse betrekking van 1/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking van 6/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een deeltijdse betrekking van 29/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe en een deeltijdse betrekking van 1/36 op basis van de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

Artikel 3

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Nederhasselt –Voorde (administratieve vestigingsplaats Nederhasselt en vestigingsplaats Voorde) voor het schooljaar 2018/2019, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2018, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Nederhasselt: 58 kleuters geven volgens de schaal 87 lestijden

- Voorde: 23 kleuters geven volgens de schaal 42 lestijden.

Totaal: 129 lestijden x 97,16% = 125,33 afgerond 125 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 9.

Basisomkadering: 125 lestijden + 9 lestijden = 134 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het lager onderwijs

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Er worden 10 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Nederhasselt: 3 voltijdse ambten kleuteronderwijzer, Voorde: 1 voltijdse ambt kleuteronderwijzer + 18 lestijden kleuteronderwijzer en 10 lestijden gespreid over de 2 vestigingsplaatsen.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 10 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 10.

2. Lager onderwijs

- Nederhasselt: 128 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 170 lestijden

- Voorde: 28 leerlingen geven volgende de schaal 51 lestijden

Totaal: 221 lestijden x 97,16% = 214,72 afgerond 215 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 22.

Basisomkadering: 215 + 22 = 237 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch overgedragen aan het kleuteronderwijs.

Er worden 3 lestijden via overdracht afgestaan aan het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Appelterre.

Er worden 22 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Nederhasselt: 6 voltijdse ambten onderwijzer + 12 lestijden onderwijzer, Voorde: 2 voltijdse ambten onderwijzer en 22 lestijden onderwijzer gespreid over de 2 vestigingsplaatsen.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

In het lerarenplatform worden twee personeelseden in het ambt van onderwijzer met een deeltijdse opdracht aangesteld: 19 lestijden en 6 lestijden.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 10 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 10 lestijden

- islamitische godsdienst: 10 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 4 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 4 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 23.090.

Toegekende lestijden lerarenplatform: 21.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 21/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend en een deeltijdse betrekking van 4/36 op basis van de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap .

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 5/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 25/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

Artikel 4

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Appelterre (administratieve vestigingsplaats Appelterre 48 en vestigingsplaats Appelterre 13A) voor het schooljaar 2018/2019, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2018, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

Appelterre 13A: 71 kleuters geven volgens de schaal 102 lestijden.

Totaal: 102 lestijden x 97,16% = 99,10 afgerond 99 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 6.

Basisomkadering: 99 lestijden + 6 lestijden = 105 lestijden.

Er wordt 1 lestijd via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Er worden 24 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 4 voltijdse ambten kleuteronderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 8.

2. Lager onderwijs

Appelterre 48: 142 leerlingen (139 à 1 en 2 à 1,5) geven volgende de schaal 187 lestijden

Totaal: 187 lestijden x 97,16% = 181,68 afgerond 182 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 15.

Basisomkadering: 182 lestijden + 15 lestijden = 197 lestijden.

Er wordt 1 lestijd via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Er worden 3 lestijden van het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en 3 lestijden van het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde via overdracht ontvangen.

Er worden 40 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 8 voltijdse ambten en 4 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding georganiseerd worden.

In het lerarenplatform wordt een personeelslid in het ambt van onderwijzer met een voltijdse opdracht van 24 lestijden aangesteld.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 12 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 12 lestijden

- islamitische godsdienst: 10 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 8 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 18.669.

Toegekende lestijden lerarenplatform: 17.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 18/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 4/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 24/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directeurs.

Artikel 6

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie