GR20181025 Punt 36: Leefmilieu - openbaar groen - bomenbeleids- en beheerplan - eindrapport - goedkeuring (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2018 waarbij de opdracht voor het opmaken van een bomenbeleids- en beheerplan werd gegund aan de firma Driekwart Groen, Zottegemsestraat 2, 9688 Maarkedaal;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2018 waarbij de opdracht voor het opmaken van een bomenbeleids- en beheerplan wordt verlengd met 4 maand tot 31 juli 2018;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2018 waarbij principieel wordt akkoord gegaan met de voorgestelde visie;

Gelet op het voorliggende eindrapport van het bomenbeleids- en beheerplan dat door de firma Driekwart Groen werd opgemaakt;

Overwegende dat bomen een belangrijke rol vervullen in het klimaatadaptief maken van het verstedelijkt milieu; dat vooral op het gebied van hittebeheersing bomen een belangrijke rol spelen maar dat ze onder andere ook invloed hebben op vlak van waterregulatie, windbescherming, stofopvang, geluidsdemping, CO2-vastlegging en energiebesparing; dat er los daarvan bomen ook een belangrijk zijn op vlak van stadsbeleving en een gezondere leefomgeving;

Overwegende dat het opgemaakte bomenbeleids- en beheerplan verschillende doelen dient:

- Het verschaft inzicht in het huidige bomenbestand dat wordt beheerd door de gemeente (aantal bomen, soorten, ligging, gezondheidstoestand)

- Het evalueert het gevoerde beleid en beheer

- Het analyseert de bevindingen van de inventarisaties

- Het bekijkt de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden

- Het legt de basis voor de opmaak van een gemeentelijke visie

- Het dient tot een heroriëntatie dan wel bijsturing van het beheer

- Het leidt tot een gefundeerde en planmatige aanpak (beheerplanning)

- Het geeft richting aan de organisatie en zorgt voor een opvolging van het beleid en beheer

Overwegende dat in het eindrapport de visie wordt vastgelegd tot 2042 en dat het beheer is bepaald tot en met 2027;

Overwegende dat op de GECORO van 20 september 2018 een toelichting werd gegeven over het eindrapport van het bomenbeleids- en beheerplan;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Er wordt akte genomen van het eindrapport van het bomenbeleids- en beheerplan dat werd opgemaakt door de firma Driekwart Groen.

Artikel 2

De resultaten en conclusies uit het eindrapport zullen ter uitvoering meegenomen worden in het lokaal beleid van de stad Ninove om zo een eenvormig beleid te voeren en sluitende beslissingen te nemen over nieuwe boomaanplantingen, het onderhoud van bestaande boomaanplantingen en het rooien en vervangen van bomen onder allerlei vormen.


Contact informatie