GR20181025 Punt 20: Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budgetwijziging 2018/1 - goedkeuring (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2018 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van huidige zitting houdende goedkeuring van de leningsovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 4 oktober 2018 waarbij de budgetwijziging 2018/1 werd vastgesteld;

Gelet op het ontwerp van budgetwijzing 2018/1 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6944;

Overwegende dat de exploitatietoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een prijssubsidie;

Overwegende dat de stad Ninove een prijssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 785.808;

Overwegende dat de investeringstoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een renteloze lening ;

Overwegende dat de stad Ninove een renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 34.535 voor investeringen met transactie 2018;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018/1 goed.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

72.237

A. Uitgaven

1.281.569

B. Ontvangsten

1.353.806

II. Investeringen (B-A)

-34.535

A. Uitgaven

34.535

B. Ontvangsten

0

III. Andere (B-A)

157.711

A. Uitgaven

76.824

1. Aflossingen financiële schulden

76.824

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties uitgaven

B. Ontvangsten

234.535

1. Op te nemen leningen en leasingen

34.535

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

3. Overige transacties ontvangsten

200.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

195.413

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

38.944

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

234.356

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

234.356

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

Artikel 4

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.


Contact informatie