GR20181025 Punt 19: Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 5 - goedkeuring (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 betreffende de budgetten en éénjarige meerjarenplannen 2019;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2018 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 4 oktober 2018 waarbij de wijziging 5 aan het meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld;

Gelet op het ontwerp van de wijziging 5 aan het meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6944;

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging 5 aan het meerjarenplan 2014-2019 goed.

Artikel 2

De stad Ninove zal een prijssubsidie toekennen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove op basis van het reeds goedgekeurde prijssubsidiereglement.

Artikel 3

De stad Ninove zal ter financiering van de investeringen een renteloze lening toekennen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove.

Artikel 4

Het liquiditeitenbudget voor 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

72.237

A. Uitgaven

1.281.569

B. Ontvangsten

1.353.806

II. Investeringen (B-A)

-34.535

A. Uitgaven

34.535

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

157.711

A. Uitgaven

76.824

1. Aflossingen financiële schulden

76.824

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

234.535

1. Op te nemen leningen en leasingen

34.535

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

200.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

195.416

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

38.944

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

234.356

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

234.356

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)

95.461

A. Exploitatieontvangsten

1.353.806

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.258.346

1. Exploitatieuitgaven

1.281.569

2. Nettokosten van de schulden

23.224

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

100.048

A. Netto-aflossingen van schulden

76.824

B. Nettokosten van schulden

23.224

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-4.587

Artikel 5

Het liquiditeitenbudget voor 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

95.128

A. Uitgaven

1.158.497

B. Ontvangsten

1.253.625

II. Investeringen (B-A)

-195.975

A. Uitgaven

195.975

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

97.315

A. Uitgaven

98.660

1. Aflossingen financiële schulden

98.660

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

195.975

1. Op te nemen leningen en leasingen

195.975

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-3.532

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

234.356

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

230.824

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

230.824

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)

118.352

A. Exploitatieontvangsten

1.253.625

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.135.273

1. Exploitatieuitgaven

1.158.497

2. Nettokosten van de schulden

23.224

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

121.884

A. Netto-aflossingen van schulden

98.660

B. Nettokosten van schulden

23.224

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-3.532

Artikel 6

Het liquiditeitenbudget voor 2020 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

101.328

A. Uitgaven

1.158.497

B. Ontvangsten

1.259.825

II. Investeringen (B-A)

-51.000

A. Uitgaven

51.000

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

-56.495

A. Uitgaven

107.495

1. Aflossingen financiële schulden

107.495

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

51.000

1. Op te nemen leningen en leasingen

51.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-6.167

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

230.824

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

224.657

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

224.657

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B)

124.552

A. Exploitatieontvangsten

1.259.825

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

1.135.273

1. Exploitatieuitgaven

1.158.497

2. Nettokosten van de schulden

23.224

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

130.719

A. Netto-aflossingen van schulden

107.495

B. Nettokosten van schulden

23.224

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

-6.167

Artikel 7

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

Artikel 8

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.


Contact informatie