GR20181025 Punt 16: Financiële dienst - budgetwijziging 2018/1 - vaststelling (datum van publicatie 07/11/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB2017/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2018;

Overwegende dat het managementteam de budgetwijziging behandelde;

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 87006;

Besluit:

met 20 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies)

11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De budgetwijziging 2018/1 wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

1.431.772

A. Uitgaven

48.627.471

B. Ontvangsten

50.059.243

II. Investeringen (B-A)

-13.971.580

A. Uitgaven

18.191.957

B. Ontvangsten

4.220.377

III. Andere (B-A)

4.067.337

A. Uitgaven

613.898

1. Aflossingen financiële schulden

321.743

2. Toegestane leningen

292.155

3. Overige transacties uitgaven

B. Ontvangsten

4.681.235

1. Op te nemen leningen en leasingen

4.600.000

2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

81.235

3. Overige transacties ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-8.472.470

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

10.765.032

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

2.292.562

VII. Bestemde gelden

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

2.292.562

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie