GR20180913 Punt 22: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - leerplan deeltijds kunstonderwijs (datum van publicatie 04/10/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (niveaudecreet), inzonderheid de artikelen 8 en 100 9°;

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit);

Overwegende dat elk academiebestuur over een door de onderwijsinspectie goedgekeurd leerplan moet beschikken dat afgestemd is op de decretale einddoelen;

Overwegende dat het goedgekeurd leerplan noodzakelijk is voor het realiseren van kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs;

Overwegende dat de bestaande leerplannen, ingevolge de invoering van het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs, niet beantwoorden aan de basiscompetenties en beroepskwalificaties, opgenomen in voormeld besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018;

Overwegende dat de keuze van het leerplan voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd overlegd met het academieteam tijdens de personeelsvergadering van 25 juni 2018;

Gelet op het raamleerplan DKO podiumkunsten ontwikkeld door het pilootproject Kunstig Competent;

Gelet op de argumentering en motivering van de keuze voor het raamleerplan deeltijds kunstonderwijs ontwikkeld door het pilootproject Kunstig Competent;

Op voorstel van het college van burgmeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zal vanaf 1 september 2018 het raamleerplan deeltijds kunstonderwijs ontwikkeld door het pilootproject Kunstig Competent hanteren.

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing zal aan de directeur worden meegedeeld.

Artikel 3

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.


Contact informatie