GR20180730 Punt 2: Personeel - algemeen directeur - bepalen datum indiensttreding (datum van publicatie 10/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen meer bepaald artikelen 28, 35§2, 36, 43§1, 57§2, 75 en 103;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 waarvan de overgangsbepalingen inwerking getreden zijn sinds 25 februari 2018 meer bepaald artikelen 583 §1, eerste en derde lid, 588 §1, eerste lid;

Overwegende dat het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 voorziet in een gezamenlijke ambtelijke leiding van gemeente en OCMW;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 17 juli 2018 betreffende het vaststellen van de wervingsreserve van de procedure algemeen directeur;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juli 2018 betreffende de aanstelling van Bart Baele als algemeen directeur statutair op proef;

Overwegende dat Bart Baele kan starten op 1 september 2018;

Gelet op artikel 42 van de rechtspositieregeling van de stad Ninove goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 maart 2018 dat bepaalt dat de duur van de proefperiode van de algemeen directeur vastgelegd is op 12 maanden;

Gelet op de artikelen 78, 79, 80, 81, 82, 83 en 84 van de rechtspositieregeling van de stad Ninove goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 maart 2018 betreffende de evaluatie van de decretale graden tijdens de proefperiode;

Overwegende dat de rechtspositieregeling bepaalt dat het evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad, binnen de maand van de indiensttreding een planningsgesprek wordt gehouden met de op proef aangestelde algemeen directeur;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Bart Baele zal op 1 september 2018 in dienst treden. De proefperiode neemt aan vanaf 1 september 2018 en loopt tot en met 31 augustus 2019.

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing wordt verzonden naar de toeziende overheid.


Contact informatie