GR20180717 Punt HP1: Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - dienst wijk (datum van publicatie 04/09/2018)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove werd ingesteld op 1 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het operationeel kader;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie

60 inspecteurs van politie

Overwegende dat de hoofdinspecteur van politie van de dienst wijk vanaf 1 juli 2019 voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst wijk vacant te verklaren om de continuïteit van deze dienst niet te hypothekeren;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst wijk via mobiliteit aan te wijzen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel1

Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de dienst wijk wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Hoofdinspecteur van politie

Functieomschrijving:

- Staat in voor de leiding en de coördinatie van de wijkinspecteurs;

- Waakt er over dat de aan de wijkwerking toevertrouwde taken uitgevoerd worden op een kwalitatieve manier en legt hierover, op initiatief of op vraag, rekenschap af aan de officier verantwoordelijke voor de wijkwerking;

- Kan, op initiatief of op vraag, taken uitvoeren die aan de wijkinspecteur toevertrouwd worden. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan: administratieve taken, deelname aan acties in het raam van de veiligheidsproblematiek, kantschriften;

- Onderhoudt contacten met interne en externe diensten;

- Voert de functionering- en evaluatiegesprekken met de wijkinspecteurs en is de eerste evaluator van de wijkinspecteurs en rechtstreekse medewerkers;

- Dient op regelmatige basis overleg te plegen met de wijkinspecteurs en de officier wijk;

- Oefent de taken uit hem toebedeeld door de korpschef;

- Kan indien nodig ingezet worden als wijkinspecteur;

- Kan gevraagd worden deel uit te maken van een interventieploeg.

Functieprofiel:

- Deze dient, naar analogie van de wijkinspecteurs, over een brede kennis te beschikken;

- Moet autonoom kunnen werken en deze kwaliteit bij de wijkinspecteurs kunnen stimuleren. Naast de eerder aangehaalde beroepskennis zijn inzet, motivatie, een heldere kijk en een gezonde ondernemingszin onontbeerlijk.

- Is in staat zijn team te leiden. Overleg binnen de ploeg wijkwerking, spontane rapportering naar andere diensten (zowel gerechtelijk als bestuurlijk) en het samen zoeken naar mogelijke oplossingen bij het detecteren van probleemsituaties zijn onmisbare elementen.

- Naast de hiervoor aangehaalde contacten is het tevens noodzakelijk overleg te plegen en/of verantwoording af te leggen tegenover de burger of organisaties die deze vertegenwoordigen (wijkraden e.d.)

- Moet het teamverband stimuleren, een goede groepsgeest kweken, gekoppeld aan een professionele collegialiteit;

- Communicatieve vaardigheden, luisterbereidheid en sociale ingesteldheid;

- Houding: - net als voor de wijkinspecteur- dient de HINP OGP door zijn houding zowel de ‘nuldrempel’ te zijn, politieman/vrouw waarvan de burger het uniform niet langer als een hinderpaal gaat beschouwen, als diegene die in de uitoefening van de taak vanzelf het respect van de burger en van de medewerkers afdwingt;

- Heeft een voorbeeldfunctie in de breedste zin van het woord: integriteit, respect, flexibiliteit en dienstbaarheid;

- Moet bereidheid tonen permanent klaar te staan. Rekening houdende met de omstandigheden schrikt hij er niet van terug om niet geplande diensten of onregelmatige dienstprestaties uit te voeren;

- Dient de nodige assertiviteit aan de dag te leggen;

- Opleiding wijkwerking gevolgd te hebben of bereid zijn deze te volgen;

- Bereid zijn de opleiding te volgen of gevolgd te hebben inzake functionering- en evaluatietechnieken;

- Bereid zijn deel uit te maken van de opvorderbare capaciteit.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Benny Van Holder – Diensthoofd wijk –

054 31 89 16

Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

Kennistest:

Gestructureerd gesprek met de selectiecommissie waarin gepeild wordt naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden waarin gepeild wordt naar de vereiste kennis.

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het middenkader van de lokale politie:

- Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;

- Officier van een korps van de lokale politie;

- Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek, een operationeel personeelslid (zelfde graadvereiste) van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn ambt zal uitoefenen.

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor de dienst wijk die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.


Contact informatie